}

مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/12/13 فصل سوم >ماده 7>بند 3 ۳ ـ۷ ـ وجوه حاصل از اخذ جرايم رانندگي، شماره گذاري و صدورپروانه‌ها، كه توسط منطقه ويژه انتظامي درهرمنطقه دريافت مي‌شود، درحساب مشتركي كه توسط منطقه دريكي از شعب بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و بنابه پيشنهاد فرمانده منطقه ويژه انتظامي و تصويب مديرعامل تنها به منظور بهبود همان امورمصرف مي‌شود. >> منسوخه

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب