}

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1374/02/04 ماده 4 ماده ۴ ـ اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند بايد برطبق مقررات تقاضاي خود را به دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم كنند. >> اصلاحي
2 اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1374/02/04 ماده 4>تبصره تبصره ـ دفتر مذكور حداكثر ظرف يك هفته تقاضاي مربوط را بررسي و پاسخ خواهد داد. >> اصلاحي
2 اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1374/02/04 ماده 4>تبصره 2 تبصره 2 - در صورتي كه نمايندگي وزارت امور خارجه موضوع ماده (4) آيين ‌نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجي ‌موضوع ماده (4) آيين ‌نامه مزبور براي مسافرت به ساير نقاط كشور بايد تقاضاي خود را بدفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم‌ نمايند. اين دفتر ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه مكلف است پاسخ تقاضا را حداكثر ظرف 48 ساعت از تاريخ دريافت به متقاضي اعلام نمايد. >> ساختار الحاقي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب