}

قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


وضعیت های تنقیحیوضعیت : 34 نوع وضعیت : منسوخه اثرگذار : قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها تاریخ :1400/11/10
متن قبلی : فصل اول>ماده 1>تبصره 2
تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه بيكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد.
متن اثرگذار :
40 - قانون شهرداري مصوب 11 /04 /1334 - تبصره 2 ماده 1، مواد 2، 35، 36 و تبصره آن و 37 تا 40، بندهاي (1 تا 4)، (6 تا 12 و تبصره بند 8) و (15 تا 19) ماده 45، ماده 50 و تبصره‌ هاي آن، ماده 52 به استثناء تبصره آن، ماده 53، تبصره هاي 1 تا 4 بند 26 ماده 55، ماده 80 و تبصره 1 آن، مواد 85 و 94

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر
3 تعيين اعتبار جهت تكميل و ترميم آسايشگاه مجذومين بابا باغي تبريز
1342/01/19
24 تصويب‏نامه دولت راجع به درجه بندي و حقوق مأمورين آتش نشاني
1342/06/20
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري
1342/07/13
22 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور
1343/05/04
4 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
1343/12/27
25 رد تصويب‏نامه شماره 8436 ـ3/6/1342 دولت راجع به درجه بندي و حقوق مأمورين آتش نشاني
1344/02/13
5 رد لايحه اصلاح بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن
1344/11/26
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334
1345/11/27
7 قانون نوسازي و عمران شهري
1347/09/07
17 قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري
1351/04/07
8 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
1351/12/22
9 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري
1352/03/07
10 قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها
1352/05/17
26 آئين نامه خلافي موضوع تبصره 4 الحاقي به بند 2 ماده 55 قانون شهرداريها
1352/08/10
23 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور
1352/11/07
11 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري
1354/07/29
12 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن
1355/04/15
13 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري
1356/06/08
14 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري
1358/06/27
20 لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال 1358 شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده 68 قانون شهرداري
1358/09/14
15 لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري
1358/09/21
16 لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين نامه مالي شهرداريها
1359/04/24
28 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور
1360/03/14
18 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1372/12/01
21 قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1373/07/10
27 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري
1381/01/18
19 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري
1390/01/28
29 اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1391/05/01
31 قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور
1396/01/30
30 قانون هواي پاك
1396/04/25
32 تصويب نامه در خصوص تعديل ميزان مبالغ مجازات نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف
1399/11/08
33 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات
1400/11/10
34 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها
1400/11/10
35 قانون جهش توليد دانش بنيان
1401/02/11

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
5 لايحه قانوني شهرداري 1331/08/11
2 لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده) 1332/03/25