}

قانون خدمت وظيفه عمومي

مصوب 1363/07/29 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
18 قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي 1396/05/17 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35 ماده 35ـ مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌ هاي علوم و بهداشت ميباشند پذيرفته شوند تا زمانيكه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌ توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي شود. >> اصلاحي
17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 7>تبصره 1 تبصره- بهره مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه بر اساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي گردد. >> ساختار الحاقي
17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 7
7- درصورت اذن فرماندهي كل قوا:
- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
- فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
- فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
>> ساختار الحاقي
16 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 3>تبصره 1 تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي ‌شود. >> ساختار الحاقي
16 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 3 3 ـ به ازاء هر بيست و چهار ماه آزادگي، (25%) جانبازي و سي ماه سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف مي گردد. اين امتيازات براي بهره‌ مندي از تسهيلات اين بند قابل جمع است و درمورد معافيت كساني كه مدت جانبازي يا حضور در جبهه يا مدت آزادگي و اسارت آنها در حد معافيت يك فرزند آنان نيست، با درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه مي شود. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 81>تبصره 2 تبصره 2 ـ دولت موظف است خانواده‌ هايي را كه با اعزام مشمول به خدمت سربازي از نظر تأمين معيشت زندگي با مشكل مواجه مي‌ شوند و قادر به تمشيت امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه كمك به خانواده‌هاي مشموليني كه قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌ دهند مصوب 3 / 6 / 1366 تا پايان خدمت تحت پوشش قرار دهد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 81>تبصره 1 تبصره 1 ـ اين بيمه به مدت حداكثر يكسال پس از پايان خدمت دوره ضرورت تا زماني كه سربازان فوق اشتغال بكار پيدا نكرده اند، استمرار مي‌ يابد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 81 ماده 81 ـ كليه كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنها مطابق آيين نامه هاي كه از سوي وزارت دفاع با همكاري وزارتخانه‌ هاي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي رسد تحت پوشش بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي گيرند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 80>تبصره تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع با همكاري وزارت كشور و رئيس شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستادكل به تصويب هيأت وزيران مي رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 80 ماده 80 ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 / 6 / 1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه ‌درصد (50%)‌ سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه موظفند با همكاري شهرداري‌ ها خدمات و تسهيلات لازم نظير استفاده از ورزشگاهها، قطارها، اتوبوسها، گردشگاهها، سينماها و موزه‌ها را براي كاركنان وظيفه در حين خدمت فراهم نمايند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 79>تبصره 2 تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 79>تبصره 1 تبصره 1 ـ در طول مدت خدمت، اين دفتر بايد بر اساس شناسايي فرد كمكهاي لازم به او را به عمل آورد و با خانواده مشمول حتي در مورد زمان ورود و خروج فرد در يگان تماس داشته باشد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 79 ماده 79 ـ در مراكز و پادگانهاي آموزشي و يگانها دفتر مشاوره و راهنمايي براي كمك به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشكيل ميگردد. اين دفاتر موظف‌ اند به محض ورود سرباز به پادگان و يگان محل خدمت بر اساس فرمهاي از پيش طراحي ‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و يگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را در مورد استعدادها، تواناييها و ويژگيهاي خاص فرد جويا شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 78>تبصره 2 تبصره 2 ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 78>تبصره 1 تبصره 1 ـ دولت مكلف است امكانات، تجهيزات و اعتبارات مورد نياز اجراي آموزشهاي مذكور را تأمين نمايد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 78 ماده 78 ـ به‌ منظور ارتقاء منزلت و بهينه‌ سازي اوقات فراغت كاركنان وظيفه بايد زمينه‌ هاي استمرار آموزشهاي نظامي، عقيدتي، سياسي، ورزشي، خدماتي، فني و حرفه‌ اي و سوادآموزي در ضمن خدمت فراهم گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 77>تبصره 2 تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ ميگردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 77>تبصره 1 تبصره 1 ـ كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش نظامي و تخصصي، مورد ارزيابي قرار مي‌ گيرند و مبتني بر مدرك و رشته تحصيلي، آموزش، مهارت و تواناييها، براي هر فرد، دو رسته اصلي و فرعي تعيين مي گردد و فرد بايد در رسته اصلي يا فرعي خود بكار گيري شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 77 ماده 77 ـ نيروهاي مسلح مكلفند كاركنان وظيفه را طوري تقسيم كنند كه در خاتمه دوره آموزش و ابتداء بكار گيري حتي الامكان متناسب با تحصيلات و قابليتها بكارگيري شوند و برنامه ريزي براي تربيت ديني و اخلاقي آنان صورت گيرد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 76 ماده 76 ـ آيين نامه اجرائي اين فصل توسط ستاد كل با همكاري دولت و ساير نهادهاي ذي‌ ربط تهيه مي‌ شود و به تصويب فرماندهي كل مي‌ رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 75 ماده 75 ـ در زمان جنگ و يا بسيج همگاني، با تصويب فرماندهي كل كليه كاركنان وظيفه مأمور به خارج از نيروهاي مسلح و يا بخشي از آنان برابر زمانبندي ستاد كل براي انجام خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مسلح فراخوانده ميشوند كه در اين صورت خدمت باقيمانده خود را در نيروهاي مسلح انجام مي‌ دهند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 74 ماده 74 ـ دولت موظف است هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد سهميه اختصاص يافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشي به ميزان چهار هزار برابر ضريب ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد تا ستاد كل به ميزان سهميه واگذاري به سازمان هاي آموزش دهنده پرداخت نمايد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 73 ماده 73 ـ كليه دستگاههاي بكارگيرنده كاركنان وظيفه موظفند موارد غيبت يا فرار مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) را به يگان مأموركننده و ترك خدمت (فرار) مشمولين موضوع بند(ب) ماده مذكور را به سازمان منعكس نمايند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 72>تبصره تبصره ـ چنانچه علت بركناري، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غيرارادي آنان به تشخيص سازمان بكار گيرنده باشد، مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 72 ماده 72ـ آن دسته از متعهدين موضوع بند (ب) تبصره ماده (66) كه قبل از اتمام مدت تعهد به هر علت از خدمت بركنار مي شوند جهت تعيين وضعيت خدمت به سازمان معرفي مي گردند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 71>تبصره 3 تبصره 3 ـ تعهد كليه مشموليني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اختيار سازمانهاي خارج از نيروهاي مسلح قرار گرفته اند، مطابق مقررات قبلي است و از تاريخ ابلاغ اين قانون نيز سازمانهاي مذكور تـنها در چهارچوب مقررات پيش بيني شده در اين فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولين مي‌ باشند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 71>تبصره 2 تبصره 2 ـ حقوق و مزاياي مشمولين مذكور توسط دستگاههاي بكار گيرنده و براساس مقررات استخدامي آنها پرداخت مي شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 71>تبصره 1 تبصره 1 ـ مدت تعهد خدمت اينگونه مشمولين حداقل چهل و هشت ماه است. اين مدت شامل دوره تحصيل و آموزش سازمانهاي بكار گيرنده آنان نمي گردد، ولي مدت آموزش نظامي جزء مدت تعهد آنان محسوب مي‌ شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 71 ماده 71 ـ سازمان به كاركنان وظيفه موضوع بند (ب) تبصره ماده (66) در قبال تعهد خدمتي كه به دستگاههاي به كار گيرنده مي سپارند پس از انجام كامل تعهد، كارت پايان خدمت مي‌ دهد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 70>تبصره 3 تبصره 3 ـ مواد (6)، (8) و (9) قانون نيز مشمول مقررات اين فصل مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 70>تبصره 2 تبصره 2 ـ حـقوق و مزايا، خوراك، پوشاك، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساير حـقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلـح از آن برخوردار مي ‌گـردند، از مـحل بودجه دستـگاه بكار گيرنده تأمين مي ‌شود. ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنـها برابر با مـقررات جاري در نيروهاي ‌مـسلح است كه همـه ساله از سـوي ستاد كـل ابلاغ مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 70>تبصره 1 تبصره 1 ـ استفاده از لباس نظامي و علائم آن توسط كاركنان وظيفه مأمور به مراكز دولتي ممنوع است و در صورت درخواست بالاترين مقام سازمان بكار گيرنده و موافقت ستاد كل لباس متحدالشكل با علائم مشخص براي اين كاركنان طراحي مي شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 70 ماده 70 ـ مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) پس از طي آموزش نظامي برابر مقررات اين قانون به درجات نظامي نائل و براي انجام خدمت دوره ضرورت مأمور ميگردند و پس از پايان خدمت نيز از كارت پايان خدمت دوره ضرورت كه توسط سازمان صادر ميگردد برخوردار ميشوند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 69 ماده 69 ـ تعيين هر يك از دستگاهها براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين بنـدهاي (الف) و (ب) تبصـره ماده (66) و همچنين تعداد نيازمندي آنها بر اساس درخواست دستگاه دولتي و تأييد دولت، پس از بررسي ستاد كل به تصويب فرماندهي ‌كل ‌مي ‌رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 68 ماده 68 ـ هفتاد درصد(70%) كاركنان وظيفه اختصاص يافته به هر يك از صورتهاي مذكور در تبصره ماده (66) اين قانون بايد در مناطق محروم به كار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادي كه مدرك تحصيـلي كارشناسي ارشد و بـالاتر دارند و خدمـت آنان در مناطق غيرمحروم به تشخيص بالاترين مقام سازمان ذيربط ضروري باشد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 67>تبصره تبصره ـ مدت آموزشهاي نظامي و برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي مسلح است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 67 ماده 67 ـ كليه كاركنان وظيفه كه در اجراء ماده فوق در اختيار دستگاههاي دولتي و نهادها قرار ميگيرند بايد قبل از به كارگيري، دوره هاي آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح طي نمايند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 66>تبصره تبصره ـ دولت ميتواند از خدمات كاركنان وظيفه به دو صورت زير استفاده نمايد:
الف ـ به عنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت
ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتي
>> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم >ماده 66 ماده 66 ـ نيروهاي مسلح موظفند در اجراء اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور امدادي، توليدي، جهاد كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني مشروط بر اين كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم فصل نهم ـ ساير مقررات >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هشتم فصل هشتم ـ استفاده دستگاههاي غيرنظامي از خدمات كاركنان وظيفه >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 67 ماده 67 - كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 66 ‌ماده 66 - آيين‌ نامه اجرايي اين قانون جز در مواردي كه در مواد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزارتخانه‌ هاي كشور،‌دفاع و سپاه تهيه و تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 63 مكرر>تبصره تبصره ـ ثبت نام در مراكز آموزشي خصوصي و آزاد براي ارائه آموزش به منزله به كارگيري محسوب مي‌ شود و مشمول اين مجازاتها است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 63 مكرر ماده 63 مكرر ـ كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در مؤسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانه ها، شركت ها، آموزشگاه ها، كارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها، به كارگيري نمايند توسط نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسايي و به محاكم صالحه قضائي معرفي مي‌ شوند. مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 59>تبصره تبصره ـ چنانچه در مورد كاركنان وظيفه اي كه به دستور مقامات قضائي بازداشت ميشوند رأي برائت يا قرار منع پيگرد صادر شود مدت حبس، جزء خدمت وظيفه عمومي آنان محسوب ميگردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 59 ماده 59 ـ مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا پس از خاتمه آموزش بيش از مدت 6 ماه مرتكب فرار از خدمت‌ شوند پس از دستگيري يا معرفي بدون احتساب مدت قبلي خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58 مكرر ماده 58 مكرر ـ نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و كليه نهادها و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي و خصوصي و بانكها و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به‌ عمل آورند. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌ هاي كشور و دفاع تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>تبصره 4 تبصره 4 ـ در مورد غيبت مشمولين دوره‌ هاي احتياط و ذخيره برابر دستورالعملي كه در ستاد كل تهيه و پس از تأييد فرماندهي كل ابلاغ مي گردد، رفتار مي‌ شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>تبصره 3 تبصره 3 ـ رسيدگي به وضعيت مشموليني كه داراي عذر موجه براي غيبت خويش مي باشند برابر آيين‌ نامه‌ اي است كه پس از تأييد فرماندهي كل ابلاغ مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>تبصره 2 تبصره 2 ـ مشموليني كه تا تصويب اين قانون غايب شناخته شده‌ اند چنانچه در داخل كشور ظرف حداكثر شش ماه و آنهايي كه در خارج از كشور باشند، ظرف حداكثر يكسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي نمايند، مشمول تنبيهات اين قانون نمي‌ شوند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشمولين غايبي كه به خدمت اعزام مي شوند در صورتي كه در حين خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جديت در انجام وظيفه از خود نشان دهند، يا در عمليات جنگي ابراز شجاعت و فداكاري نمايند به طوري كه مراتب مورد گواهي فرماندهان و رؤساي ذيربط باشد، برابر ضوابطي كه از سوي ستاد كل ابلاغ مي گردد با تصويب مقامات سرلشكري و يا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، يا بخشي از آن معاف مي‌ گردند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>بند 2 2 ـ مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1)، فراري محسوب مي‌ شوند و به مراجع صالح قضائي معرفي مي‌ گردند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58>بند 1 1 ـ مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه ميگردند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58 ‌ماده 58 - مشمولان خدمت وظيفه عمومي (‌ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف‌اداره وظيفه عمومي اعلام شود خود را معرفي نكنند همچنين مشمولاني كه معافيت‌هاي موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف‌يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به‌خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌شوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در‌محاكم صالحه قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. و چنانچه داراي عذر موجه نباشند، به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد شد: >> ساختار جايگزين
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 3 تبصره 3 ـ در موارد ضروري نيروها و سازمانهاي نظامي و انتظامي مجاز خواهند بود تعدادي از مشمولان ديپلمه را در تخصصهاي مورد نياز بر ‌اساس ضوابط مندرج در آئيننامه اجرائي اين قانون انتخاب و جهت طي دوره درجه‌ داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام دارند >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشمولان فوق ديپلم جهت طي دوره درجه‌ داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتي و تخصصي‌ و داشتن سلامت جسمي و رواني و صلاحيت اخلاقي و سياسي به يكي از درجات گروهباني وظيفه نائل ميشوند در غيراينصورت با درجه افرادي ‌وظيفه بخدمت ادامه خواهند داد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 6 6 ـ مشمولاني كه با جانبازان اناث داراي درصد جانبازي بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌ شوند و پس از گذشت پنج سال از معافيت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي گردد. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 5 5 ـ يك فرزند خوانده قانوني ذكور جانبازي كه برابر گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران صاحب فرزند نمي شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 4 4 ـ كليه مشمولين جانباز داراي حداقل ده درصد (10%) جانبازي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 3 3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست ‌و ‌پنج ‌درصد (25 %) جانبازي به ده ‌درصد (10 %) جانبازي، سي ‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 2 ب - يكنفر از فرزندان و يا برادران خانواده اسير مي‌تواند تا مدت سه سال از معافيت موقت استفاده كرده و چنانچه مدت اسارت از سه سال تجاوز‌ نمايد يكنفر مذكور از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 1 الف - يكنفر از فرزندان يا برادران فرد معلولي كه طبق نظر شوراي پزشكي بنياد شهيد به تنهائي قادر به اداره امور شخصي خود نباشد و همچنين يكنفر از فرزندان يا برادران مفقودالاثر از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45 ماده 45 ـ با مشموليني كه پدر يا برادر آنها از تاريخ 19 /10 /56 در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن معلول يا اسير يا مفقودالاثر شده يا‌ بشوند به ترتيب زير رفتار خواهد شد: >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 2 تبصره 2 ـ مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار ميشوند در صورتيكه در تاريخهاي معينه بدون عذرموجه خود را معرفي‌ نكنند از معافيت موضوع اين ماده محروم ميشوند. (با توجه به ماده 55). >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 1 ‌تبصره 1 - مشمولان بندهاي (‌الف) ، (ب) و (ج) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و كارت معافيت از خدمت آنان در همان سال رسيدگي به‌وضعيت نظام وظيفه آنها صادر مي‌گردد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 5 هـ ـ مشمولين غيرغايبي كه داراي همسر يا فرزند تحت تكفل ميباشند تا تصويب و اجراي لايحه مذكور در ماده 55 اين قانون در زمان صلح. بديهي است پس از تصويب و اجراي لايحه مذكور بشرط نداشتن مانع ديگري مشمولين فوق بخدمت اعزام خواهند شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 4 د ـ از 2 يا 3 برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان تا خاتمه خدمت ديگري به خدمت دوره ضرورت يا احتياط اعزام نخواهد شد. و ‌ترتيب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 43 ماده 43 ـ چنانچه رئيس اداره وظيفه عمومي ظرف 5 سال بنحوي اطمينان حاصل نمايد كه مشمولي با تقلب و دسيسه در معاينه پزشكي معافيت ‌اخذ نموده يا بر خلاف اين قانون و آئيننامه معاينه و معافيت پزشكي از خدمت دوره ضرورت معاف تشخيص داده شده از اين قبيل مشمولان توسط ‌شوراي عالي پزشكي كه از 5 نفر از پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد معاينه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر اين شورا‌ قطعي و لازم ‌الاجراء است. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 3 تبصره 3 ـ دولت مكلف است همه ساله هزينه تجهيز و تشكيل شوراي پزشكي و شوراي عالي پزشكي، فوق العاده پزشكان عضو شوراهاي مذكور و همچنين هزينه معاينات تخصصي مشموليني كه از پرداخت هزينه معاينات معاف مي‌ باشند و هزينه‌ هاي اجراي تبصره هاي (3) و (4) ماده (39) را در اعتبارات نيروي انتظامي و بيمارستانهاي ذي ربط پيش ‌بيني نمايد. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 1 تبصره 1 - اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمولان بايد توسط سه نفر پزشك كه مورد تأييد رييس بهداري و فرماندار محل باشند انجام شود و‌ رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41 ماده 41 ـ معاينه مشمولان وسيله يك نفر پزشك از نيروهاي مسلح انجام ميشود و در صورت نبودن پزشك از نيروهاي مسلح از پزشكان غير‌نظامي كه صلاحيت آنان وسيله بهداري محل و فرماندار يا بخشدار محل تأييد شده باشد استفاده خواهد شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 2 تبصره 2 ـ مشمولان موضوع بند 2 اين ماده كه براي انجام خدمت در مشاغل غيررزمي نيروهاي نظامي يا انتظامي اختصاص داده ميشوند، آن ‌قسمت از برنامه آموزش عملي و نظامي را كه به تشخيص كميسيون پزشكي مراكز آموزش نيروهاي مسلح با سلامتي آنان منافات داشته باشد انجام‌ نخواهد داد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38 ماده 38 ـ آئيننامه اجرائي مواد اين بخش از طرف وزارتخانه‌ هاي كشور، دفاع، سپاه، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و با كسب نظر از‌ شوراي مديريت حوزه علميه قم اداره وظيفه عمومي تهيه و تصويب و به موقع اجزاء گذاشته خواهد شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37 ماده 37 ـ دانش‌ آموزاني كه قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند در صورتيكه مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش ‌باشد مي توانند از معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايند. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 3 تبصره 3 ـ متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌ شوند. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 2 تبصره 2 - مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصيلي اين قبيل مشمولان را از تاريخ تسليم مدارك حداكثر ظرف دو ماه تعيين و به آنان‌ تسليم و مراتب را به اداره وظيفه عمومي اعلام كنند. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34 ماده 34 ـ دانش ‌آموزان و هنرجويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج و يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام ‌خدمت دوره ضرورت خود را معرفي كنند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولان را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي بطور انفرادي و بدون تأخير به سازمان‌ وظيفه عمومي محل ارسال دارند. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 32 ماده 32 ـ طلاب علوم ديني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت و يا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شوراي مديريت حوزه علميه قم و يا نماينده‌ رسمي آن در شهرستانها به تحصيل اشتغال ورزند در مدت تحصيل ميتوانند از مزاياي ماده 31 قانون استفاده كنند. ارزشيابي ميزان تحصيل با شوراي‌ مديريت و يا نماينده آن خواهد بود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31 ماده 31 ـ دانش ‌آموزان دانشسراها و دانش ‌آموزان چهار ساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههاي فني و حرفه‌ اي كه ارزش‌ تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت ‌دار معادل متوسطه كامل شناخته شده تحصيل نمايند و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي ‌دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند ‌بود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2 تبصره 2 ـ رئيس اداره وظيفه عمومي موظف است كليه دستورالعمل ‌ها و بخشنامه‌ ها و اطلاعيه‌ هايي را كه به نحوي به نيروهاي نظامي و انتظامي ‌و مراجع قضائي مرتبط باشند و امور اجرائي مربوطه را در شورايي كه با شركت نمايندگان وزارت كشور، ستاد مشترك، ستاد مركزي سپاه و يك داديار ‌به نمايندگي ديوانعالي كشور زير نظر رئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل ميشود، هماهنگ نمايد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 20 ماده 20 ـ اداره ثبت احوال هر محل مكلف است صورت اسامي متولدين ذكور شهرستان يا بخشهاي حوزه مأموريت خود را كه در سال بعد بايد به‌ وضع مشموليت آنان رسيدگي شود، بطور تفكيك در 4 نسخه تهيه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعي كه براي رسيدگي به امر وظيفه عمومي ‌تعيين شده و يا خواهد شد تسليم كند. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 16 ماده 16 ـ كليه مشمولاني كه وارد خدمت دوره ضرورت ميشوند طبق آئيننامه ‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به انقلاب اسلامي و نظام‌ جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مقام رهبري (فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 15>تبصره 4 تبصره 4 ـ چنانچه مشمولِ مستعفي بيش از نيمي از مدت تعهد خود را سپري كرده باشد براي ادامه خدمت دوره ضرورت نيازي به طي دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهارماه از مدت خدمت ضرورت او كسر مي شود. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 15>تبصره 3 تبصره 3 ـ ميزان سهميه كاركنان پيماني هر يك از نيروهاي مسلح از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي گردد. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 15>تبصره 2 تبصره 2 ـ مدت تعهد پيماني دارندگان مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر يك‌ سال كمتر است. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 15>تبصره 1 تبصره 1 ـ طي دوره آموزش نظامي براي كليه كارمندان اعم از رسمي و پيماني الزامي است. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 15 ماده 15 ـ سربازان وظيفه ‌اي كه حين انجام خدمت دورة ضرورت با داشتن حداقل گواهينامه دوره ابتدائي و با تعهد 5 سال خدمت پيماني براي‌ خدمت در مشاغل سازماني مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام گردند، تا دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دورۀ ‌ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي و يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيتهاي قانوني ‌نباشند بدون احتساب مدت تعهد انجام شده بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهد داد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 14>تبصره 3 تبصره 3 - كارمندان فوق كه قبل از انجام خدمت مورد تعهد بنا به تشخيص نيرو يا سازمان مربوطه به عللي خارج از اعمال ارادي خود از خدمت بر‌كنار شوند، در صورتيكه مدت خدمت آنان در نقاط عادي و بد آب و هوا و حداقل به ترتيب به 5 سال و 3 سال بالغ گردد، از انجام خدمت دوره‌ ضرورت معاف خواهند بود. و چنانچه كمتر از مدتهاي مذكور خدمت نموده باشند به ازاء هر يكسال كسري 4 ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند‌ داد. و در حال خدمت دوره ضرورت اين قبيل از كارمندان كمتر از 4 ماه نخواهد بود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 14>تبصره 2 تبصره 2 - سازمانهاي استخدام‌ كننده كارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهد به كارمندان مزبور آموزش نظامي عمومي‌ بدهند. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 14>تبصره 1 تبصره 1 - آن عده از كارمندان فوق كه به علت انتزاع قسمت مربوطه از نيروهاي نظامي و انتظامي به يكي از وزارتخانه‌ ها يا سازمانهاي دولتي و‌ وابسته به دولت يا شهرداري و هلال احمر يا نهادهاي قانوني منتقل شوند، بقيه مدت تعهد خود را در سازمان جديد انجام خواهند داد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 14 ماده 14 ـ مشمولاني كه بعنوان كارمند رسمي با تعهد 9 سال خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام شوند پس از انجام تعهد مزبور از ‌خدمت دورۀ ضرورت معاف خواهند شد. مدت تعهد مزبور در نقاط بد آب و هوا 6 سال ميباشد در صورتي كه كارمندان فوق ‌الذكر از گروه پزشكي و‌ فني كه داراي مدرك فوق ديپلم به بالا در اين دو رشته ميباشند مدتهاي فوق به ترتيب 6 سال و 4 سال خواهد بود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 13>تبصره 2 ‌تبصره 2 - افسران و همافران و درجه‌ داران كادر ثابت و اعضاء ثابت سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي در صورتي كه بموجب مقررات‌ استخدامي مربوطه از خدمت مستعفي يا اخراج شوند مدت تحصيل آنان قبل از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي (‌در مورد كميته يا سپاه) جزو خدمت‌ دوره ضرورت محسوب نخواهد شد و اگر بعد از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و مدت خدمت آنان از دو سال‌ كمتر باشد بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال با درجه سربازي وظيفه انجام خواهند داد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 13>تبصره 1 تبصره 1 - آن عده از محصلين مراكز آموزشي كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي كه قبل از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي (‌در مورد كميته و‌ سپاه) مستعفي يا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلي انجام خواهند داد. در صورتي كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيتي كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت‌ آنان محسوب خواهد شد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 13 ماده 13 - مشمولاني كه با طي دوره دانشكده‌ ها و آموزشگاههاي نظامي و انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام شوند مدت تحصيل آنها‌ جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت كسري خدمت تا دو سال جزء‌ خدمت دوره ضرورت محسوب ميشود. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 4>بند الف ‌الف - دوره ضرورت دو سال و در صورتي كه مشمولان مازاد بر نياز باشند شورايعالي دفاع ميتواند اين مدت را تا 18 ماه تقليل دهد. >> اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 19>تبصره 2 تبصره 2 ـ آن دسته از مشموليني كه جهت اعزام به خدمت معاذير دارند و نمي توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداكثرتا يك سال بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان و تأييد ستاد كل تهيه مي شود به تعويق مي افتد. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 19>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشمولان مقيم خارج از كشور، بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند. >> ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 19 ماده 19 ـ كسانيكه به سن 19 سالگي ميرسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند براي روشن نمودن وضع مشموليتشان به سازمان وظيفه‌ عمومي محل تولد مراجعه و خود را معرفي نمايند و در صورتيكه در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند ميتوانند به سازمان وظيفه عمومي محل ‌اقامت خود مراجعه كنند. مشمولان مقيم خارج از كشور بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به‌ نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنند. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 1>تبصره 2 تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري نيروهاي مسلح آموزشهايي را كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است طبق موازين اسلامي‌در برنامه‌هاي آموزشي مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان پيش بيني نمايد. اين آموزش براي دختران تنها در زمينه‌هاي دفاع غير نظامي خواهد بود. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 1>تبصره 2 تبصره 2- ‌وزارت آموزش پرورش موظف است با همكاري واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران آموزشهائي را كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است طبق موازين‌اسلامي در برنامه‌هاي آموزش مقاطع تحصيلي راهنمائي و دبيرستان پيش‌بيني نمايد. معلمان واجد شرايط در امر آموزش نظامي دانش ‌آموزان اولويت‌ دارند. اين آموزش الزامي براي دختران در زمينه‌هاي دفاع غير نظامي خواهد بود.
آئيننامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
>> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 ماده الحاقي ماده الحاقي - از تاريخ 13/ 8/ 1363 (تاريخ ابلاغ قانون خدمت وظيفه عمومي) مشمولان مذكور در قانون تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماريها مصوب 18/ 5/ 1362 و مشمولان قانون تربيت بهداشتكاران دهان و دندان مصوب 23/ 1/ 1360 پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و در صورت عدم‌ نياز نيروهاي مسلح به تخصص مربوطه آنان چنانچه تعهد پنج سال خدمت خود را در روستاها و مناطق عشايري انجام داده يا بدهند از خدمت دوره ‌ضرورت معاف خواهند بود. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 9 ماده 9 - دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت كش و سازمان بنادر و كشتيراني به شرط سپردن تعهد‌ و انجام ده سال خدمت در شركتهاي مذكور پس از طي دوره آموزشي مقدماتي و تخصصي در نيروي دريائي و بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريائي از‌انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 84 ماده 84 ـ صد درصد(100%) درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات به مشمولان در اخذ معافيت‌ها و همچنين جريمه‌ ها به توسعه و تقويت و تجهيز رده هاي وظيفه عمومي و بهبود سطح خدمات سازمان وظيفه عمومي به مشمولان، پس از واريز به خزانه طبق قانون بودجه سالانه در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌ گيرد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 83 ماده 83 ـ كليه كاركنان وظيفه در طول خدمت سربازي تحت پوشش بيمه عمر و حوادث موضوع قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها مصوب 30 / 6 / 1376 قرار مي گيرند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل نهم>ماده 82 ماده 82 ـ مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 1 مكرر ماده 1 مكرر ـ در اين قانون عبارت اختصاري به شرح زير جايگزين عناوين كامل آنها ميگردد:
1 ـ فرماندهي كل به جاي مقام معظم فرماندهي كل قوا 2 ـ ستاد كل به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح 3 ـ نيروهاي مسلح به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه 4 ـ ارتش به جاي ارتش جمهوري اسلامي ايران 5 ـ سپاه به جاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 6 ـ وزارت دفاع به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
7 ـ وزارت علوم به جاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
8 ـ وزارت بهداشت به جاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
9 ـ سازمان به جاي سازمان وظيفه عمومي
10 ـ كاركنان وظيفه به جاي افسران وظيفه، درجه داران وظيفه و سربازان عادي وظيفه
>> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 2 ماده 2 - هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن 19 سالگي مي‌ شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد‌ شد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 2>تبصره تبصره ـ مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گيرد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 3>تبصره ‌تبصره - در صورتي كه اختلاف بين سن واقعي مشمول (‌طبق نظريه شوراي پزشكي مندرج در تبصره 1 ماده 41 اين قانون) و سن مندرج در‌ شناسنامه اوليه بيش از 5 سال باشد، طبق نظر شوراي پزشكي عمل خواهد شد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 4>تبصره 3 تبصره 3 - مفاد بند الف اين ماده نسبت به مشمولاني مجري است كه از اول فروردين ماه سال 1363 به خدمت اعزام شوند. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 5 ‌ماده 5 - كليه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌ شوند و پس از فراگرفتن آموزشهاي نظامي لازم بقيه خدمت‌ دوره ضرورت را در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران انجام خواهند داد. تعيين ترتيب تقدم براي استفاده از مشمولان مزبور در هر يك از‌ سازمانهاي نظامي و انتظامي و نحوه سهميه‌ بندي آنها توسط ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي‌ رسد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 5>تبصره 1 ‌تبصره 1 - تعيين تعداد سهميه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي از مشمولين هر دوره به وسيله كميسيوني انجام خواهد شد كه از نمايندگان‌ نيروهاي مزبور و به رياست رييس اداره وظيفه عمومي تشكيل مي‌ گردد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 5>تبصره 2 ‌تبصره 2 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌تواند مشمولين مورد نياز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذيرش سپاه از بين دارندگان دفترچه‌ آماده بخدمت در حد سهميه تعيين شده انتخاب و قبل از تاريخ اعزام آنان ليست اسامي آنها را به اداره وظيفه عمومي اعلام نمايد. اين مشمولين براي‌ انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار ميگيرند. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 5>تبصره 3 ‌تبصره 3 - نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند طبق اصل 147 قانون اساسي پرسنل كادر ثابت و وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور‌ توليدي، عمراني، تحقيقاتي، آموزشي، بهداشتي و درماني با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در حدي كه به آمادگي رزمي آنها آسيبي وارد نيايد در اختيار‌ دولت قرار دهند. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 5>تبصره 4 تبصره 4 ـ مشمولين وظيفه از تاريخ اعزام از سوي واحدهاي وظيفه عمومي ناجا به عنوان كاركنان وظيفه يگان تعيين‌ شده، محسوب مي شوند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 7>تبصره 1 تبصره 1 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 7>تبصره 2 تبصره 2 ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزشهاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>بند ب ب - دريافت هرگونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌ نهادهاي قانوني. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>بند و ‌و - ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>تبصره 1 ‌تبصره 1 - در مواردي كه ضرورت يا حرج ايجاب كند كه معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان‌ مالي بر شركاء ديگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخيص موضوع به عهده محاكم صالحه است. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>تبصره 2 تبصره 2 ـ ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين ‌نامه اجرائي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌ شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>تبصره 3 تبصره 3 ـ متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضائي معرفي مي‌ شوند، مجازات اينگونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل اول>ماده 10>تبصره 1 ‌تبصره 2 - ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول ميباشد، به قوت خود باقي است. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 17 ‌ماده 17 - در مواقع ضروري ممكن است بنا به مقتضيات يا پيشنهاد شوراي عالي دفاع و فرمان فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران (‌مقام رهبري) مشمولين وظيفه عمومي دوره ضرورت بيش از دو سال به خدمت ادامه و يا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند كه در‌صورت اول به ميزان دو برابر خدمت اضافي از ادوار خدمت آنان در دوره‌هاي احتياط و ذخيره كسر مي‌شود. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل دوم>ماده 18 ‌ماده 18 - به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يك سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي كه مشمولان در آن سال وارد سن19 سالگي مي‌شوند رسيدگي خواهد شد. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 21 ماده 21 ـ حوزه ‌هاي وظيفه عمومي تهران و مراجعي كه در هر يك از مراكز شهرستانها و بخشها مسئول رسيدگي به امور وظيفه عمومي محل ‌ميباشند زير نظر ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران انجام وظيفه خواهند نمود. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 21>تبصره 1 ‌تبصره 1 - رييس اداره وظيفه عمومي از نظر سازماني معاون فرمانده ژاندارمري كل در امر وظيفه عمومي بوده و بنا به پيشنهاد فرمانده ژاندارمري‌جمهوري اسلامي ايران و تصويب وزير كشور تعيين مي‌گردد. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 22 ماده 22 ـ نمايندگان كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارج مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان ‌مقيم حوزه‌ هاي مأموريت خود ميباشند و موظف اند به وضع مشموليت آنان رسيدگي كرده و نتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به اداره ‌وظيفه عمومي اعلام دارند. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 23 ‌ماده 23 - مشمولاني كه براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند پس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل همچنين مشمولاني كه پس از‌احضار به خدمت طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون به طور موقت به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند در پايان مدت تعيين شده بايد جهت رسيدگي به‌وضع مشموليتشان خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي داخل كشور معرفي كنند. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل سوم>ماده 30>تبصره تبصره ـ رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او در صورتي كه دلائل و مدارك مثبته ‌اي مبني بر معافيت از خدمت در پرونده موجود باشد ميتواند‌ براي يك دوره دستور عدم اعزام صادر نمايد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 1 تبصره 1- به آن دسته از دانش‌ آموزان فارغ ‌التحصيل داخل يا خارج كه برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ديپلم شناخته شوند و براي تحصيل در‌ مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور ملزم به طي دوره پيش دانشگاهي باشند معافيت تحصيلي تعلق مي‌ گيرد. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 2 تبصره 2 - مشمولان فارغ ‌التحصيل ديپلم نظام جديد خرداد يا شهريور ماه هر سال در مهرماه همان سال يا در زمان شروع دومين دوره پيش دانشگاهي‌ پس از اخذ ديپلم و مشمولان فارغ‌ التحصيل دي ماه، در مهرماه سال بعد يا در زمان شروع دومين دوره پيش دانشگاهي پس از اخذ ديپلم، مي‌ توانند در‌ دوره پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل شوند. فواصل زماني ايجاد شده تا زمان اتمام دوره پيش دانشگاهي جزو ايام تحصيل محسوب شده و مشمول معافيت تحصيلي مي‌ شود. حكم اين قانون تا‌ تصويب قانون نظام جديد آموزشي معتبر خواهد بود. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 3 ‌تبصره 3 - مشمولان فارغ‌ التحصيل ديپلم نظام قديم و جديد كه با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت در آزمون ‌پيش‌ دانشگاهي يا يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور قبول مي‌ شوند تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند مي‌ توانند از معافيت ‌تحصيلي استفاده نمايند. پذيرفته‌ شدگاني كه در حال انجام خدمت وظيفه دوره ضرورت مي‌ باشند در زمان صلح در صورت ثبت‌ نام و اشتغال به تحصيل‌ فوراً ترخيص خواهند شد. استفاده از معافيت تحصيلي و امكان ترخيص در تمامي موارد فوق منوط به عدم غيبت غيرموجه است و اين حق فقط يكبار‌ اعطاء خواهد شد. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33 ماده 33 ـ صدور كارت معافيت تحصيلي دانش ‌آموزان و هنرجويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني موكول به گواهي اشتغال به تحصيل آنان از‌طرف مقامات صالحه بوده و مدت اعتبار آن يكسال تمام است. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33>تبصره 1 تبصره 1 ـ حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌ آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33>تبصره 2 تبصره 2 ـ در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاههاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي‌ شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 1 ‌تبصره 1 - مشمولاني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند پس از ترك تحصيل و يا فراغ از تحصيل موظفند حداكثر ظرف‌ يكسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوطه در داخل كشور معرفي نمايند. مهلت مذكور براي آندسته از فارغ‌التحصيلان خارج از كشور كه بعنوان عضو هيأت علمي جذب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌گردند به دو سال افزايش مي‌يابد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35 ماده 35 ـ مشمولان ديپلمه كه با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودي يكي از دانشگاهها يا‌ مؤسسات آموزش عالي داخل كشور قبول شده تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، مي ‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند مشروط به اينكه‌ داراي غيبت غيرموجه نباشند. اين معافيت فقط براي يكبار داده خواهد شد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35>تبصره 1 تبصره 1 ـ معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35>تبصره 2 تبصره 2 ـ ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقاطع كار شناسي و بالاتر به جز در زمانهاي ‌اضطراري و جنگ بلامانع ‌است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 36 ماده 36 ـ فارغ ‌التحصيلان ديپلمه در صورتي كه از نظر مقررات اين قانون و بنا به گواهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي حائز شروط اشتغال به ‌تحصيل در خارج از كشور باشند و ادامه تحصيل آنان در رشته‌ هاي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد ميتوانند با استفاده از مقررات‌ معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مسافرت كنند. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37>تبصره ‌تبصره - فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مأمورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور همچنين كساني كه قانوناً‌ تحت كفالت يا ولايت قانوني آنها هستند تا اخذ ديپلم از مقررات اين ماده مستثني بوده و ادامه تحصيل آنان در رشته‌ هاي عالي و دانشگاهي با تأييد‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلامانع خواهد بود. >> منسوخه
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 1 تبصره 1 ـ نحوه طبقه‌ بندي مشمولان و طرز معاينه و ضوابط معافيت پزشكي آنها به موجب آئيننامه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه ‌عمومي خواهد بود كه وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب وزارتخانه‌ هاي بهداري، كشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران خواهد رسيد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 3 تبصره 3 ـ كساني كه به مواد مخدر اعتياد دارند، مشمول بند (3) اين ماده مي‌ شوند و به هنگام معاينه، شناسايي و از سوي واحدهاي وظيفه عمومي براي ترك اعتياد به مدت حداكثر شش ماه به مراجع ذي‌ ربط معرفي مي گردند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 4 تبصره 4 ـ نـيروهاي مسلح مكلفـند در حين خدمت، كاركنان وظيفه‌ اي را كه به مواد مخدر اعتياد دارند، شناسايي و از ساير سربازان جدا نمايند و آنها را در واحدهاي مستقل و مخصوص به كارگيري و به مراجع ذي‌ ربط براي ترك اعتياد در مدت يك ماه توسط پزشك معالج، معرفي كنند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌ هاي لازم قرار دهند. مدت ترك اعتياد براي يك بار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه مي شود. اين افراد پس از پايان خدمت قانوني از خدمت ترخيص مي‌ شوند ليكن در هر حال صدور كارت پايان خدمت منوط به ارائه گواهي ترك اعتياد است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 55>تبصره تبصره ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 55 ماده 55 ـ دولت موظف است لايحه نحوه كمك به خانواده‌ هاي مشموليني را كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ميدهند تهيه ‌و ظرف مدت 6 ماه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 50>تبصره 3 تبصره 3 ـ طبقه‌ بندي مناطق از نظر محروميت، آب و هوا و عملياتي طبق آيين نامه ها است كه وزارت دفاع تهيه مي‌ كند و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 50>تبصره 2 تبصره 2 ـ به كاركنان وظيفه‌ اي كه بنا به تقاضاي خود منتقل مي شوند هزينه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمي گيرد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 50>تبصره 1 تبصره 1 ـ به كاركنان وظيفه اي كه در شهر محل‌ سكونت خود به كارگيري مي شوند، فوق العاده محروميت از تسهيلات و بدي آب و هوا تعلق نمي گيرد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 50 ‌ماده 50 - افسران و درجه‌داران وظيفه در صورت اعزام به مأموريت يا انتقال يا خدمت در مناطق بد آب و هوا مشمول مقررات فوق‌العاده و مزاياي‌مربوط به افسران و درجه‌داران كادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود و در صورتي كه در يگانها و قسمتهايي كه پرسنل كادر ثابت آنها از مزاياي‌قانوني خاص استفاده مي‌كنند، مشغول خدمت شوند و در شرايط مشابه از مزاياي مزبور نسبت به حقوق خويش استفاده خواهند كرد. >> ساختار جايگزين
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49 مكرر>تبصره 2 تبصره 2 ـ وسيله اياب و ذهاب و پذيرايي يا هزينه آن در هنگام اعزام مشمولان به مراكز آموزشي كاركنان وظيفه و يا اعزام به مرخصي استحقاقي كه چهار نوبت در سال است، بايد تأمين شود. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49 مكرر>تبصره 1 تبصره 1 ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نياز براي زيست، پوشاك، خوراك، بهداشت و درمان سربازان وظيفه را به شرح ذيل در اختيار نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي به كار گيرنده كاركنان وظيفه قرار دهد:
1 ـ خوراك كاركنان وظيفه به ميزان دو برابر خوراك كاركنان دولت
2 ـ پوشاك و زيست سربازان وظيفه به ميزان سه هزار برابر ضريب ريالي
3 ـ هزينه‌هاي بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتي
>> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49 مكرر ماده 49 مكرر ـ نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و ساير دستگاهها كه كاركنان وظيفه را در اختيار دارند مكلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امكانات زيست، پوشاك، خوراك، بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم نمايند. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49>تبصره 4 تبصره 4 ـ حق بازنشستگي و حقوق اولين ماه خدمت از حقوق ماهانه كاركنان وظيفه كسر نمي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49>تبصره 3 تبصره 3 ـ به كاركنان وظيفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل يكماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49>تبصره 2 تبصره 2 ـ حقوق كاركنان وظيفه در دوران آموزش و قبل از دريافت درجه يا سردوشي به ميزان پنجاه درصد (50%) حقوق اولين ماه دوران خدمت آنان است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49>تبصره 1 تبصره 1 ـ به كاركنان وظيفۀ متأهل يا سرپرست خانواده معادل صددرصد (100%) حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 49 ‌ماده 49 - حقوق ماهانه افسران - درجه‌داران - دانشجويان و دانش‌آموزان و افراد وظيفه به شرح زير خواهد بود: >> ساختار جايگزين
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 48 مكرر>تبصره تبصره ـ اعطاء درجه تشويقي و يا تنزيل درجه كاركنان وظيفه بر اساس ضوابطي كه براي تشويق و يا تنبيه كاركنان در آيين‌ نامه انضباطي نيروهاي مسلح پيش بيني گرديده است، مي‌ باشد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 48 مكرر ماده 48 مكرر ـ اعطاء درجه نظامي به آندسته از كاركنان وظيفه كه برابر با مقررات اين قانون واجد شرايط نيل به درجات گروهبان سومي و بالاتر ميباشند در هر سازمان با تصويب مقاماتي است كه اختيار تصويب همان درجات را در مورد كاركنان پايور دارند. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 48>تبصره 2 تبصره 2 ـ كاركنان وظيفه در صورت نداشتن صلاحيت هاي لازم جهت نيل به درجات مصرحه فوق بر اساس دستورالعملي كه از سوي ستاد كل تهيه و ابلاغ مي گردد، به درجات مناسب پايين تر تا درجه سربازي نائل مي شوند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 48>تبصره 1 تبصره 1 ـ نيل به درجات گروهبان سومي و بالاتر مستلزم طي دوره آموزش تخصصي مورد نياز و دارا بودن صلاحيتهاي لازم است. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 48 ماده 48 - مشمولان ليسانسيه و بالاتر پس از طي دوره آموزشي مقدماتي نظامي و موفقيت در آزمايشهاي آن در صورتي كه از لحاظ اخلاقي و‌ سياسي و مكتبي شايستگي داشته باشند پس از طي دوره آموزش افسري وظيفه و موفقيت در آزمايشهاي آن دارندگان دانشنامه دكترا به درجه‌ ستوانيكمي و سايرين به درجه ستوان دومي وظيفه نائل خواهند شد. >> ساختار جايگزين
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 5 تبصره 5 ـ از همۀ كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهاي ارزيابي شخصيت و رفتار گرفته مي‌ شود و متناسب با نتايج حاصله تقسيم و پرونده افراد نيازمند به خدمات مشاوره‌ اي به مراكز ذيربط در نيروهاي مسلح براي راهنمايي و حمايت ارسال مي گردد. نحوه اجراء برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 4 تبصره 4 ـ آيين‌ نامه اجرائي تبصره هاي (2) و (3) اين ماده توسط وزارت دفاع با همكاري وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، كشور و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه مي‌ شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي رسد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 2 تبصره 2 - مشمولان ديپلمه و پائين‌ تر پس از طي دوره مقدماتي با درجه افرادي وظيفه به خدمت در نيروها و سازمانهاي مربوطه مشغول خواهند‌ شد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل پنجم>ماده 47 ماده 47 ـ كليه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشي كه از طرف ستاد مشترك ارتش و ستاد مركزي سپاه تنظيم ميگردد دوره آموزش مقدماتي ‌نظامي را طي خواهد كرد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44 مكرر ماده 44 مكرر ـ نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذكور مددجويان به شرح زير است: 1 ـ يكي از فرزندان ذكور مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزيستي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است. 2 ـ مشمولاني كه حداقل يك فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌ باشند. 3 ـ تنها پسر خانواده‌هايي كه داراي سه فرزند اناث يا بيشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند. 4 ـ مشمولاني كه با معلولان اناث داراي معلوليت جسمي ـ حركتي ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند و پس از گذشت پنجسال از استمرار ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي‌ شود. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 4 تبصره 4 ـ در صورتيكه برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماري يا معلوليت زمينگير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملاً مراقبت يا سرپرستي را بر عهده داشته باشد، ميتواند از معافيت كفالت برخوردار گردد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 3 تبصره 3 - استفاده از معافيت‌هاي فوق مانع برخورداري مشمولان اين قانون از مزاياي مقرر در قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌هاي شهدا، ‌معلولين، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي مصوب 24/9/1366 مجلس شوراي اسلامي نمي‌گردد. ‌ >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 10 10 ـ يكي از فرزندانِ پسر سربازي كه در حين خدمت سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانواده اي كه يك فرزند آن خانواده در حين انجام خدمت سربازي فوت نموده باشد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 9 9 - در مورد معافيت از انجام خدمت ضرورت يك نفر از فرزندان خانواده‌‌ اي كه دو برادر آنان خدمت سربازي را انجام داده‌ اند، ستاد كل نيروهاي مسلح تصميم ‌گيري مي‌ كند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 8 8 ـ از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يكي از برادران به خدمت، يكي از برادران ميتواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده نمايد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 7 7 ـ مشمولي كه همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده است و يا همسري دارد كه بعد از ازدواج معلول شده و نيازمند مراقبت باشد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 6 6 ـ يگانه نوه ذكور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند 3 ج ـ يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتيكه تا سن 24 سالگي مجرد باشد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند ب ب ـ يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>بند الف ‌الف - يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد. >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44 ماده 44 ـ مشمولان زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميباشند: >> اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 42 مكرر>تبصره 3 تبصره 3 ـ چنانچه مشموليني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معرفي ميشوند، ظرف يكماه به اين مراكز مراجعه نكنند، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي‌ شوند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 42 مكرر>تبصره 2 تبصره 2 ـ مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 42 مكرر>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشموليني كه متقاضي معاينه تخصصي باشند، قبلاً بايد هزينه ها پيش بيني شده را به حساب دولت پرداخت نمايند. پس از معاينه طبق اين قانون با مشمولان رفتار مي شود. مشموليني كه به تشخيص شوراي پزشكي نياز به معاينه تخصصي دارند، همچنين مشمولين مددجوي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و افرادي كه به تأييد كميته امداد امام خمـيني (ره) محل فاقد تمكن مالي هستند از پرداخت وجه مزبور معاف مي باشند. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 42 مكرر ماده42 مكرر ـ مشموليني كه در شوراي پزشكي شهرستان مربوط با معاينه باليني معاف از خدمت تشخيص داده نشوند و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوط يا اعتراض مشمول، نياز به معاينه تخصصي داشته باشند، رئيس حوزه موظف است آنان را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارستان هاي نيروهاي مسلح معرفي نمـايد تا مورد معاينه قرار گيرند و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم‌گيري به شوراي پزشكي همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولين با تأمين هزينه ها از سوي مشمول نتايج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص استان ارسال گردد. >> ساختار الحاقي مكرر
14 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 2 ‌تبصره 2 - مديران عامل بهداري هر استان موظفند پزشكان مورد نياز شوراهاي پزشكي موضوع تبصره را تعيين و به فرمانداري محل معرفي نمايند. >> اصلاحي
7 قانون الحاق يك تبصره به ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي 1379/03/01 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 3 تبصره 3 ـ وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را برعهده دارد، نيست. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌ شود. >> ساختار الحاقي
8 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (44) قانون وظيفه عمومي 1379/03/01 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 44>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشمولان بندهاي الف و ب چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت از خدمت باشند در پايان سال پنجم به آنها معافيت‌ در زمان صلح داده خواهد شد. و مشمولين بند ج تا پايان سن 24 سالگي خواهر مي‌ توانند سالانه از معافيت موقت استفاده و سپس بشرط نداشتن‌ مانع ديگري به خدمت اعزام شوند. >> اصلاحي
11 قانون الحاق يك تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1377/02/30 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 3 ‌تبصره 3 - مشمولان فارغ‌ التحصيل ديپلم نظام قديم و جديد كه با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت در آزمون ‌پيش‌ دانشگاهي يا يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور قبول مي‌ شوند تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند مي‌ توانند از معافيت ‌تحصيلي استفاده نمايند. پذيرفته‌ شدگاني كه در حال انجام خدمت وظيفه دوره ضرورت مي‌ باشند در زمان صلح در صورت ثبت‌ نام و اشتغال به تحصيل‌ فوراً ترخيص خواهند شد. استفاده از معافيت تحصيلي و امكان ترخيص در تمامي موارد فوق منوط به عدم غيبت غيرموجه است و اين حق فقط يكبار‌ اعطاء خواهد شد. >> ساختار الحاقي
12 قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/04/03 فصل اول>ماده 8 ماده 8 - داوطلبان شغل معلمي خلباني در آموزشگاه فنون هواپيمائي به شرط سپردن تعهد و انجام ده سال خدمت و داوطلبان شغل تكنيسيني‌ هواپيما در اين آموزشگاه به شرط سپردن تعهد و انجام دوازده سال خدمت از انجام خدمت وظيفه معاف خواهند بود. >> اصلاحي
11 قانون الحاق دو تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/03/18 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 1 تبصره 1- به آن دسته از دانش‌ آموزان فارغ ‌التحصيل داخل يا خارج كه برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ديپلم شناخته شوند و براي تحصيل در‌ مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور ملزم به طي دوره پيش دانشگاهي باشند معافيت تحصيلي تعلق مي‌ گيرد. >> ساختار الحاقي
11 قانون الحاق دو تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/03/18 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تبصره 2 تبصره 2 - مشمولان فارغ ‌التحصيل ديپلم نظام جديد خرداد يا شهريور ماه هر سال در مهرماه همان سال يا در زمان شروع دومين دوره پيش دانشگاهي‌ پس از اخذ ديپلم و مشمولان فارغ‌ التحصيل دي ماه، در مهرماه سال بعد يا در زمان شروع دومين دوره پيش دانشگاهي پس از اخذ ديپلم، مي‌ توانند در‌ دوره پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل شوند. فواصل زماني ايجاد شده تا زمان اتمام دوره پيش دانشگاهي جزو ايام تحصيل محسوب شده و مشمول معافيت تحصيلي مي‌ شود. حكم اين قانون تا‌ تصويب قانون نظام جديد آموزشي معتبر خواهد بود. >> ساختار الحاقي
3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1373/08/08 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 1 تبصره 1 ـ مشمولاني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل ميكنند پس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل موظفند حداكثر ظرف ‌يكسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوط در داخل كشور معرفي كنند. >> اصلاحي
4 تفسير قانوني مواد 31 و 33 قانون خدمت وظيفه عمومي 1370/08/28 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31>تفسير با توجه به اطلاق كلمه دانشجويان در مواد 31 و 33 و همچنين عبارت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در ماده 31، معافيت‌ تحصيلي موضوع اين قانون شامل كليه دانشجوياني است كه در هر يك از دانشگاههاي كشور «‌از جمله دانشگاه پيام نور» مشغول تحصيل مي‌باشند ‌البته رعايت زمان متناسب با تعداد واحدهاي درسي هر مقطع دانشگاهي بر حسب نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي كليه دانشگاهها الزامي‌است. >> تفسير
4 تفسير قانوني مواد 31 و 33 قانون خدمت وظيفه عمومي 1370/08/28 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33>تفسير با توجه به اطلاق كلمه دانشجويان در مواد 31 و 33 و همچنين عبارت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در ماده 31، معافيت‌ تحصيلي موضوع اين قانون شامل كليه دانشجوياني است كه در هر يك از دانشگاههاي كشور «‌از جمله دانشگاه پيام نور» مشغول تحصيل مي‌باشند ‌البته رعايت زمان متناسب با تعداد واحدهاي درسي هر مقطع دانشگاهي بر حسب نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي كليه دانشگاهها الزامي‌است. >> تفسير
5 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره تبصره - هر گاه بموجب قوانين جاري اعمال ارتكابي مذكور در دو ماده 60 و 61 عناوين ديگري داشته باشد، در اين صورت به كيفر اشد همان عناوين‌ محكوم مي‌ شوند. >> ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61 ‌ماده 61 - پرسنل اداره وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و‌انجمن‌هاي اسلامي چنانچه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غير حق فراهم سازند به كسر نصف حقوق‌از 6 ماه الي يك سال براي فرد اول و انفصال دائم از خدمت براي فرد دوم در دادگاه صالحه محكوم خواهند شد. >> ساختار جايگزين
5 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 60>تبصره 2 تبصره 2 - امواليكه رشوه داده شده، بعنوان جريمه ضبط مي‌ گردد و هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده،‌وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد مي‌ گردد. >> ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 60>تبصره 1 تبصره 1 - چنانچه تقلب يا جعل و يا اخذ رشوه تأثيري در وضعيت مشمول نداشته باشد، مرتكبين با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و‌مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به انفصال از يكسال تا ده سال از خدمات دولتي و ضبط رشوه به عنوان جريمه و شش ماه تا سه‌ سال حبس محكوم خواهند شد. >> ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 60 ماده 60 ـ كسانيكه با روشهايي همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف واقع، مكتوم‌ داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگر انواع تقلب موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند به ازاء هر مورد ‌معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير ميشوند. >> اصلاحي
6 قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1366/09/01 ماده الحاقي ماده واحده - بسيجيان، جهادگران و ساير افراد كه در اسارت و يا گروگان دشمن باشند و يا به اسارت و گروگان گرفته شوند، با تأييد حفاظت ‌اطلاعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان در حكم خدمت وظيفه عمومي (اعم از ضرورت، احتياط و ذخيره) محسوب ‌ميگردد. >> ساختار الحاقي
6 قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1366/09/01 ماده الحاقي>تبصره 1 تبصره 1 - براي افراد مذكور در ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان آنان دو سال باشد، كارت معافيت دائم از انجام دوره ضرورت صادر و اگر ‌بيش از دو سال در اسارت يا گروگان باشند، اين مدت از دوره‌ هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي آنان كسر خواهد شد. >> ساختار الحاقي
6 قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1366/09/01 ماده الحاقي>تبصره 2 تبصره 2 - افراد موضوع ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان كمتر از دو سال بوده و فاقد شرايط معافيت باشند، مابقي خدمت خود را ‌در صورتيكه كمتر از يكسال باشد در نزديكترين واحد نظامي انتظامي محل سكونت مي‌گذرانند و در غير اين صورت نسبت به مابقي خدمت همانند‌ ساير مشمولين با آنان رفتار خواهد شد. >> ساختار الحاقي
6 قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1366/09/01 ماده الحاقي>تبصره 3 تبصره 3 - آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي دفاع، سپاه و كشور ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03 ماده الحاقي ماده الحاقي - از تاريخ 13/ 8/ 1363 (تاريخ ابلاغ قانون خدمت وظيفه عمومي) مشمولان مذكور در قانون تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماريها مصوب 18/ 5/ 1362 و مشمولان قانون تربيت بهداشتكاران دهان و دندان مصوب 23/ 1/ 1360 پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و در صورت عدم‌ نياز نيروهاي مسلح به تخصص مربوطه آنان چنانچه تعهد پنج سال خدمت خود را در روستاها و مناطق عشايري انجام داده يا بدهند از خدمت دوره ‌ضرورت معاف خواهند بود. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03 فصل اول>ماده 9 ماده 9 - دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در اين شركت‌ پس از طي دوره آموزش مقدماتي و تخصصي در نيروي دريايي و بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريايي از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف‌ خواهند بود. >> اصلاحي
8 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03 فصل اول>ماده 1>تبصره 2 ‌تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري نيروهاي مسلح آموزشهايي را كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است طبق موازين اسلامي‌ در برنامه‌ هاي آموزشي مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان پيش بيني نمايد. اين آموزش براي دختران تنها در زمينه‌ هاي دفاع غيرنظامي خواهد بود. >> اصلاحي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 3>تبصره تبصره - تا زمان تصويب اين قانون افرادي كه در دوران غيبت از طريق بسيج مدتي را در جبهه گذرانده‌ اند، اين مدت از اضافه خدمت آنان كسر‌ خواهد شد. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 3 ماده 3 - مدت خدمت دوره ضرورت مشمولين غائب زمان جنگ كه خود را پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين نامه معرفي نمايند، سه ماه غائبيني‌ كه دستگير شوند، شش ماه بيش از ساير مشمولين خواهد بود. بديهي است مشمولين غائبي كه تا سه ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون خود را معرفي‌ نمايند، خدمت اضافي نخواهند داشت. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 2 ماده 2 - مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه بار دوم دستگير شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال‌ حبس تعليقي خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظيفه عمومي ميباشند. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 1>تبصره تبصره - نيروهاي مذكور در اين ماده موظفند سربازان فراري را دستگير و به مراجع صالحه تحويل دهند. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 1 ماده 1 - سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي،‌ ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي موظفند مشمولان غايب را پس از گذشت سه ماه از‌ تصويب اين قانون شناسائي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل دهند. چنانچه اينگونه مشمولان در موعد مقرر حاضر‌ به انجام خدمت نگرديده مجدداً دستگير و به مراجع قضايي محل تحويل خواهند شد. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 4 ماده 4 - كساني كه بنحوي مشمولين غايب زمان جنگ را در مؤسسات غيردولتي از قبيل كارخانه، كارگاه، و بنگاه، مغازه بكار گيرند، توسط ‌نيروهاي مذكور در ماده 1 اين قانون شناسائي و به محاكم صالح قضايي معرفي خواهد شد. مجازات اينگونه افراد يك تا سه سال حبس خواهد بود. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 4>تبصره تبصره - به پرونده‌ هاي مواد 2 و 4 اين قانون خارج از نوبت در مراجع قضائي رسيدگي خواهد شد. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 5 ماده 5 - سازمانهاي نظامي و انتظامي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه افراد وظيفه در زمان جنگ يا بسيج همگاني حداقل يكسال از خدمت ‌دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند. مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي دفاع وجود افرادي در غيرمناطق عملياتي ضروري باشد. >> ساختار الحاقي
13 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26 ماده الحاقي 6 ماده 6 - آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت يكماه برابر ماده 66 قانون وظيفه عمومي تهيه و بمورد اجراء گذارده خواهد شد. >> ساختار الحاقي
2 قانون اصلاح ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 مجلس شوراي اسلامي 1364/09/14 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 1 الف ـ در صورتيكه يگانه فرزند ذكور خانواده معلول باشد كه طبق نظر شوراي پزشكي به تنهايي قادر به اداره امور شخصي خود نباشند از انجام‌ خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهند شد. >> اصلاحي
2 قانون اصلاح ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 مجلس شوراي اسلامي 1364/09/14 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 2 ب ـ چنانچه داراي برادر صغير يا برادر معلول يا اينكه يگانه اولاد ذكور باقيمانده خانواده اسير و مفقودالاثر باشند، طبق تبصره 1 ماده 44‌ عمل خواهد شد. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
5 قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1366/09/01
8 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1373/08/08
7 تفسير قانوني مواد 31 و 33 قانون خدمت وظيفه عمومي 1370/08/28
6 قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق‌ يك تبصره به آن 1368/09/08
2 قانون اصلاح ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 مجلس شوراي اسلامي 1364/09/14
13 قانون الحاق يك تبصره به ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي 1379/03/01
14 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (44) قانون وظيفه عمومي 1379/03/01
4 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03
12 قانون الحاق يك تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1377/02/30
10 قانون الحاق دو تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/03/18
11 قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/04/03
3 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/01/26
15 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22
9 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن 1373/12/28
16 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10
17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14
18 قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي 1396/05/17

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
23 قانون خدمت وظيفه عمومي 1350/02/13
2 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي 1358/08/27
2 لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1357/12/10 1358/04/21
2 لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 1357/12/10
2 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 2530 1356/04/19
2 قانون الحاق يك تبصره بماده 55 قانون خدمت وظيفه عمومي 1356/04/19
2 قانون اصلاح ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي و الحاق دو تبصره به آن 1356/03/14
2 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي 1356/03/14
2 قانون الحاق يك تبصره به ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي 1355/03/29
2 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي 1355/03/19
2 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي 1354/04/09
2 قانون اصلاح ماده 26 قانون خدمت وظيفه عمومي 1354/03/26
2 قانون الحاق تبصره (6) به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي 1354/03/14
2 قانون الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي 1354/02/01
2 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي 1353/12/24
2 قانون الحاق يك تبصره بماده 22 و اصلاح مواد 52 و 53 قانون خدمت وظيفه عمومي 1352/09/19
2 قانون الحاق يك تبصره بماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي 1351/03/25
3 لايحه قانوني الحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 1358/09/14
5 لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي 1358/09/24
3 لايحه قانوني معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم 1358/02/27
2 لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 لايحه قانوني الحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1359/02/20