}

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/06/07 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 1388/12/15 قسمت چهارم>ماده 29 ماده 29- تأسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئيننامه اي است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> ساختار الحاقي
12 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 1388/12/15 قسمت چهارم>ماده 28>تبصره تبصره – حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي مؤسسات خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود. >> ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/03/06 قسمت چهارم>ماده 13 ماده 13 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. >> اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 22 ماده 22 - ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتيها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام ميشود. >> اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 22>تبصره تبصره - ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود. >> ساختار الحاقي
10 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 21 ماده 21 - سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت وزيران و از محل دارائيهاي خود يا از طريق عقد قرارداد با بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه نسبت به تضمين سرمايه هاي خارجي در مقابل خسارات ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهاي مربوطه اقدام نمايد. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت اول>ماده 1>تبصره 3 تبصره 3 - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت اول>ماده 1>تبصره 2 تبصره 2 - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدودۀ آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 18 ‌ماده 18 - آيين‌نامه اجرايي عمليات و معاملات پولي و بانكي در مناطق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از‌تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> ساختار جايگزين
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 1 ‌تبصره 1 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط ‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 28 ‌ماده 28 - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 2 ‌تبصره 2 - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 3 تبصره 3 - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 4 ‌تبصره 4 - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند. >> ساختار الحاقي
4 قانون تفسير شمول حكم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و‌ مؤسسات تابعه وزارتخانه ‌ها به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1376/08/28 قسمت سوم>ماده 5>تفسير نظر مجلس:
‌ماده واحده - با توجه به صراحت ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 كه اعلام‌ مي‌دارد «‌هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي‌شود و‌اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اين‌قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهند شد.» و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال 1372 بوده و‌موخر و حاكم بر قانون « ‌تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366» مي‌باشد لذا سازمان‌ مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمي‌باشد.
>> تفسير
3 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22 قسمت چهارم>ماده 10 ماده 10 - سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ نمايد. >> اصلاحي
3 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22 قسمت چهارم>ماده 27 ماده 27- به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد: ‌الف - دستگاههاي اجرايي (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند. ب - مديران، روسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي منصوب مي شوند. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 1 تبصره 1- نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال ايران با اسعار مختلف با رعايت ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 2 تبصره 2- تأسيس بانك ايراني با حداقل پنجاه و يك درصد 51% سهام دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تأسيس مؤسسات اعتباري غير بانكي‌اعم از ايراني يا ارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با پيشنهاد سازمان، تائيد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران‌انجام خواهد شد. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22 قسمت چهارم>ماده 18>تبصره 3 تبصره 3- شعب بانكهاي خارجي مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانكهاي ايراني مناطق آزاد كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت ‌برون مرزي دارند مي‌توانند طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران و با رعايت مقررات بانكداري اسلامي به فعاليت بانكداري برون مرزي اقدام نمايند. >> ساختار الحاقي
2 قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1374/01/21 قسمت چهارم>ماده 13>تفسير نظر مجلس:
ماده واحده - معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد‌شده نيز قابل اعمال مي‌باشد.
>> تفسير

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
6 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/04/30
3 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/08/22
9 قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/03/06
12 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 1388/12/15
2 قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1374/01/21
7 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و چگونگي‌ برقراري‌ و وصول‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ از توليدكنندگان‌ كالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و كالاهاي‌ وارداتي 1381/10/22
5 تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/09/30
4 قانون تفسير شمول حكم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و‌ مؤسسات تابعه وزارتخانه ‌ها به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1376/08/28
8 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17
10 تصويب نامه راجع به تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1384/09/13
11 تصويبنامه در خصوص تشكيل شورايي، به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/09/30
13 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات حقوق كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري و شهركهاي فناوري 1400/03/26

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب