}

اصلاح ماده 31 آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 / ت 52773 هـ مورخ 5 آبان 1395

مصوب 1402/06/05 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب