}

بخشنامه خزانه داري كل درخصوص ثبت و تاييد واگذاري اسناد خزانه اسلامي در زير سامانه مديريت اوراق ذيل سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو)

مصوب 1402/06/06 خزانه داري كل كشور


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب