}

الحاق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به عنوان جز (ف) بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26 اسفند 1383

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب