}

الحاق مجوز ضريب بازيافت سي و پنج درصد مبني بر بند (پ) ماده (2) شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع بند(2) تصويبنامه شماره 69978/ت53421هـ مورخ 10 شهريور 1395

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب