}

حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از 3577 و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي مفروز و مجزي شده از 6834 واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان دراستان سمنان واگذار شده از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب