}

بخشنامه خزانه داري كل درخصوص اجراي شيوه نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 15492/ت59748 ه مورخ 4 ارديبهشت 1401

مصوب 1401/12/16 خزانه داري كل كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب