}

بخشنامه گمرك درخصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از 12% به 70% ارزش پايه صادراتي

مصوب 1401/10/27 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب