}

بخشنامه خزانه داري كل درخصوص مكلف بودن دستگاه هاي اجرايي وام گيرنده از محل اعتبارات عمراني

مصوب 1401/10/26 خزانه داري كل كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب