}

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اخذ مجوز طرح حمل و نقل درون شهري عمومي و پاك

مصوب 1401/10/22 شوراي اقتصاد


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب