}

اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان 1401/07/24