}

بخشنامه گمرك درخصوص لغو بخشنامه شماره 99/1122165 مورخ 19 آذر 1399 درمورد ارزش پايه صادراتي سنگ آهن

مصوب 1401/10/17 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب