}

بخشنامه گمرك در خصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي پياز از 50% به 100% ارزش پايه صادراتي از تاريخ 17 دي 1401 تا پايان سال جاري

مصوب 1401/10/18 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب