}

اصلاح رديف 5 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع: (تامين اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تأسيسات زيربنايي ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي اوايل مرداد ماه سال جاري )

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب