}

اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب