}

اصلاح تصويب نامه شماره 74919/ت60490هـ مورخ 1402/05/01 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش كالاي قاچاق از طريق طرح عمومي

مصوب 1402/06/08 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب