}

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1401/06/22 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب