}

آيين نامه اجرايي بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/09/21 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1401/04/29 ماده 7 ماده 7 – سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي موضوع مواد (3) و (4) اين آيين نامه نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان دي ماه سال 1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. >> اصلاحي
2 تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1401/04/29 ماده 7>تبصره تبصره- در صورتي كه ميزان ماليات موضوع اين آيين نامه طي موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، اين اشخاص مشمول پرداخت ماليات نمي باشند. >> منسوخه

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1401/04/29

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب