}

رأي شماره 1425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1699 ـ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و اعتبار حقوقي مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ 1398/2/31 سازمان امور مالياتي كشور مورد تأييد قرار گرفت

مصوب 1400/06/06


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب