}

تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

مصوب 1400/05/03 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه تاسيس اطاق تجارتي طهران 1304/11/10
2 اجازه تاسيس اطاق تجارت دربار فروش 1307/02/03
2 اجازه تاسيس اطاق تجارت در كرمان 1307/02/31
2 تاسيس اطاق تجارت در تبريز 1307/05/29
2 تاسيس اطاق تجارت در شهر رشت 1307/09/05
2 تاسيس اطاق تجارت در شهر استراباد 1307/11/15
2 تاسيس اطاق تجارت در شهر ساري 1307/11/15
2 تصويبنامه در مورد تصويب تاسيس اطاق تجارت در شهر كاشان 1308/02/18
2 تصويبنامه درمورد تاسيس اطاق تجارت در اصفهان 1308/02/23
2 تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در شهر بوشهر 1308/03/08
2 تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در شهر مراغه 1308/05/16
2 تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در اردبيل 1308/08/27
2 تاسيس اطاق تجارت در شهر سبزوار 1308/09/18
2 تامين اعتبار براي مخارج هذه السنه اطاق تجارت ايران و فرانسه بسفارت شاهنشاهي ايران در پاريس 1308/10/11
2 تاسيس اطاق تجارت در گلپايگان 1308/12/06
2 تامين اعتبار براي مصارف ساختمان ديوار غربي سر در عالي قاپو 1309/03/05
2 تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تأسيس اطاقهاي تجارت در اصفهان ـ شيراز پهلوي و غيره 1310/04/09
2 تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تأسيس اطاق تجارت در شهر ساري 1310/05/27
2 تصويبنامه راجع به تاسيس اطاق تجارت در شهرهاي يزد و قم 1310/06/24
2 انتخاب و تعيين اعضاي اطاق تجارت اصفهان 1310/07/21
2 انتخاب و تعيين اعضاي اطاق تجارت كرمانشاهان 1310/08/01
2 تاسيس اطاق تجارت در شهر ناصري 1310/08/01
2 تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تاسيس اطاق تجارت در بندرلنگه 1310/10/15
2 اجازه تشكيل اطاق‌ها تجارت در شهر محمره 1310/10/25
2 تأسيس اطاق تجارت در بندرعباس 1311/01/06
2 اجازه تأسيس اطاق تجارت در برخي ولايات مندرج در تصويبنامه مورخ 2 / 3 / 1311 1311/02/21
2 اختصاص سهميه كاغذ براي مصرف ساليانه روزنامه ها و مجلات مندرج در تصويبنامه مورخ 2 / 3 / 1311 1311/02/21
2 اجازه تأسيس اطاق تجارت در شهر ملاير 1311/03/25
2 تأسيس اطاق تجارت در شهر ساوجبلاغ مكري 1311/07/09
2 دريافت حق الزحمه توسط اطاقهاي تجارت بمبلغ 10 ريال 1311/11/17
2 موافقت با عضويت شش نفر از آقايان مندرج در تصويبنامه مورخ 1 / 5 / 1311 در اطاق تجارت قم 1311/04/22
2 تعيين آقايان ارومچي، تافته و كرباسي به عنوان اعضاي جديد اطاق تجارت تبريز 1312/07/15
2 تصويب نامه در خصوص انتخاب اعضا در اطاق تجارت تبريز 1312/08/27
2 ابقاء عضويت آقايان حاجي ميرزا ابراهيم شهلا و حاجي ابوالقاسم اصفهاني در اتاق تجارت همدان 1312/08/27
2 تصويب نامه در خصوص ابقاء عضويت در اطاق تجارت عراق 1312/08/27
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت محمره 1312/09/11
2 تعيين فردي به جاي عضو غائب اطاق تجارت بندر عباس 1312/09/11
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت كرمانشاهان 1312/09/11
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بابل 1312/09/11
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بروجرد 1312/09/11
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت رشت 1312/09/11
2 انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بندر عباس 1312/09/11
2 تصويب نامه در مورد تعيين اعضاي اطاق تجارت مشهد 1312/09/20
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت كاشان 1312/09/22
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت رشت 1312/09/22
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت محمره 1312/10/09
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت يزد 1312/10/11
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت مشهد 1312/10/14
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت سنندج 1312/11/02
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت لاهيجان 1312/11/09
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت گرگان 1312/11/16
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت بندر پهلوي 1312/12/19
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت بوشهر 1312/12/23
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت اردبيل 1312/12/23
2 تصويب نامه در مورد تعيين اعضاي اطاق تجارت اردبيل 1312/12/26
2 نظامنامه طرز اجراي ماده 12 تا 23 قانون 29 آبان 1312 راجع به مشمولين غير از شركتها و حقوق بگيران 1313/00/00
2 ابقاي آقايان حسن آقا وهاب زاده و حاجي زين العابدين زرينه صداقت در اتاق تجارت اردبيل و انتصاب آقاي ابراهيم بانكي در اتاق تجارت اردبيل 1314/01/04
2 انتصاب آقايان ميرزا علي صرافي و مشهدي حيدر سيوايي و حاج عباس آقا معيني به عضويت اتاق تجارت رضاييه 1314/01/18
2 انتصاب شش نفر از منتخبين درجه اول به عضويت اتاق تجارت شاهرود 1314/01/18
2 انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول به عضويت اتاق تجارت گرگان 1314/01/18
2 انتصاب دوازده نفر از منتخبين درجه اول براي عضويت اتاق تجارت اصفهان 1314/01/18
2 انتصاب آقايان عبدالواحد فكري و ميرزا حبيب الله لاري و حاج عباسعلي رضايي به عضويت اناق بازرگاني بندر لنگه 1314/01/20
2 ابقاي عضويت پنج نفر از اعضاي اتاق تجارت تهران 1314/01/20
2 ابقاي عضويت آقايان مهدي زاده و اكبرزاده و آقاشكرزاده در اتاق تجارت خوي 1314/01/30
2 ابقاي آقايان ميرزا محمود اطميشي و ميرزا خليل بلوري در عضويت اتاق تجارت ساوجبلاغ 1314/02/08
2 ابقاي عضويت آقايان محمدقلي وهاب زاده و حيدر آقا حيدريان در اتاق تجارت قوچان و انتصاب سه نفر ديگر براي آنجا 1314/02/20
2 انتصاب آقاي محمد رفيع برادران به عضويت اتاق تجارت شاهرود 1314/02/20
2 انتخاب مجدد آقايان نعمت الله توكلي و سيد ابوالقاسم روحي پور به عضويت اتاق تجارت لاهيجان 1314/02/24
2 انتخاب پانزده نفر به عضويت اتاق تجارت مشهد 1314/03/07
2 انتصاب آقاي سيد شكرالله بروجردي به عضويت اتاق تجارت كاشان 1314/03/07
2 اجازه تشكيل انحصاري اتاق تجارت در شانزده شهر كشور 1314/03/19
2 انتصاب نه نفر از بين منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت بوشهر 1314/03/21
2 انتصاب دوازده نفر از منتخبين درجه اول براي اتاق تجارت يزد 1314/03/24
2 انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت بندر پهلوي 1314/04/02
2 انحلال اتاق تجارت همدان و به جاي آن تاسيس اتاق تجارت به دليل مناسبتر بودن در كرمانشاهان 1314/04/28
2 انتخاب آقاي حاجي علي اصغر صباغ لاري از بين منتخبين درجه اول به جاي آقاي حاج محمد راجي عضو غايب اطاق تجارت كرمانشاهان 1314/05/22
2 انتخاب دوازده نفر به عنوان عضو اطاق تجارت شيراز 1314/07/21
2 انتخاب نه نفر براي عضويت در اطاق تجارت بابل 1314/07/23
2 انتصاب آقايان حاج سيد حسن علوي كاشاني و رحيم برومند به عضويت در اطاق تجارت كرمانشاه 1314/08/10
2 انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت عراق 1314/09/17
2 انتصاب شش نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اناق تجارت بندرعباس 1314/09/17
2 انتصاب دوازده نفر از بين منتخبين درجه اول در انتخابات اعضاء به عضويت اتاق تجارت زاهدان 1314/11/04
2 اجازه تشكيل اتاق تجارت در رضاييه و كاشان و همدان و خرمشهر و اجراي انتخابات در چهار شهر مذكور 1314/11/11
2 انتخاب و ابقاي آقايان وهاب زاده و بافته و صدقياني و اتحاد و فتح الله زاده به عضويت اتاق تجارت تبريز 1314/11/15
2 ابقاي عضويت آقايان حسينعلي كاشاني و هادي شعبان زاده در اتاق تجارت رشت و انتصاب چهار عضو جديد در اتاق مزبور 1314/11/15
2 انتصاب آقاي شيخ احمد رحيمي به عضويت اتاق تجارت زاهدان 1314/12/20
2 ابقاي عضويت آقايان عبدالحسين نيك پور، غلامحسين كاشف و حاج علي اصغر چائيچي به اطاق تجارت تهران 1315/01/19
2 عضويت افراد مذكور در اين تصويبنامه در اطاق تجارت كرمانشاهان 1315/02/07
2 ابقاي عضويت افراد نامبرده در اين تصويبنامه به اطاق تجارت اصفهان 1315/02/14
2 ورود آقايان ابراهيم خسروشاهي و محمد آقاسپهر به عضويت اطاق تجارت طهران 1315/02/28
2 عضويت نه نفر مذكور در اين تصويبنامه در اطاق تجارت همدان 1315/03/16
2 نظامنامه تعليمات اكابر 1315/03/16
2 انتصاب شش نفر آقايان نامبرده در اين تصويبنامه به عضويت اتاق تجارت مشهد 1315/04/31
2 عضويت آقاي ظروفچي و ابقاء عضويت آقايان علي اصغر طالب پور و محمدهادي نظري به اتاق تجارت بندر پهلوي 1315/05/10
2 ورود آقايان سيد حسين علوي زاده و محمدمهدي كسمائي به عضويت اتاق تجارت زاهدان 1315/05/12
2 ورود افراد مذكور در اين تصويبنامه به عضويت اتاق تجارت بوشهر 1315/05/19
2 ورود آقايان حاج محمد كرباسي و فضل الله صادقي به عضويت اتاق تجارت تبريز 1315/06/02
2 ابقاء عضويت افراد مذكور در اين تصويبنامه به اتاق تجارت يزد 1315/06/07
2 ورود آقاي احمد توسلي به عضويت اتاق تجارت عراق 1315/06/07
2 ابقاي آقايان سيد محمد سيادت و سيد محمود صالحي و محمدعلي عارف به عضويت اتاق تجارت بوشهر 1315/07/27
2 ورود آقاي عبدالوهاب اردكاني به عضويت اتاق تجارت زاهدان 1315/10/02
2 پروانه ورود كالاهاي مندرج در اين تصويبنامه و انتخاب آقايان ابوالحسن چايچيان، غلامعلي چيت ساز و آقاي محمدرضا راشدي به عضويت اتاق تجارت بابل 1315/10/19
2 اتخاذ تصميماتي از جانب هيأت وزيران به پيشنهاد اداره كل تجارت در تاريخ 23 دي ماه 1315 1315/10/23
2 پروانه ورود كالاهاي مذكور در اين تصويبنامه و انتخاب آقاي ابوالقاسم امنيغ به عضويت اطاق تجارت بندر پهلوي 1315/11/05
2 ابقاء آقايان خسروشاهي، ديلمقاني، اراكيان، كرباسي و صادقي به اطاق تجارت تبريز 1315/11/12
2 ابقاء آقايان ابراهيم نوذري، حاج احمد توسلي و حسن تبارك به عضويت اتاق تجارت عراق 1315/11/12
2 اتخاذ تصميماتي از جانب هيأت وزيران به پيشنهاد اداره كل تجارت در تاريخ 5 اسفند ماه 1315 1315/12/05
3 پروانه ورود و اجازه ترخيص اشياء مذكور در اين تصويبنامه 1315/12/22
2 اعطاي پروانه ورود براي تعدادي كالا 1316/01/21
2 انتصاب آقاي اسفنديار سهيلي به عضويت اطاق تجارت و اعطاي پروانه واردات تعدادي از اشياء 1316/02/18
2 اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها 1316/02/25
2 شرايط صدور فرش توسط تجار و موسسات مختلف 1316/03/03
2 اعطاي پروانه ورود دويست دوچرخه با لوازم ان به تجارتخانه ضيائيان 1316/03/12
2 اعطاي پروانه ورود مقداري درب فولادي و متعلقات فرعي ان براي ساختمانهاي اداره كل صناعت 1316/04/12
3 اعطاي پروانه ورود مقداري كالا جهت كنسولگري انگليس 1316/04/16
2 اعطاي پروانه ورود به ماشين آلات نخريسي از كشور انگلستان 1316/04/16
2 الغا اجازه انحصار صدور زعفران به شركت سهامي كالاي ايران 1316/05/23
2 انتصاب آقاي محمد ابريشم كار بعضويت ثلث دوم اطاق تجارت اهواز 1316/05/27
2 پروانه ورود هيجده عدل لوازم يدكي تلمبه خريداري اداره كل صناعت و معادن از كشور امريكا 1316/06/24
2 اعطاي پروانه ورود تعدادي از كالاها براي اعضاي قونسولگري انگليس در بوشهر 1316/08/19
2 اعطاي پروانه ورود مقداي اشياء فني از قبيل لوازم عكاسي به عتيقه شناس آمريكايي 1316/08/24
2 اعطاي پروانه ورود مقداري كالاها با معافيت از صدور 1316/09/20
2 تصويبنامه شماره 15153 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت 1316/10/29
2 تعيين تعدادي از افراد به عضويت اطاق تجارت 1316/12/11
2 تصويبنامه شماره 16816 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت 1316/12/11
2 تصويبنامه شماره 17293 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت 1316/12/21
2 تجديد عضويت تعدادي از اعضا در اطاق تجارت 1316/12/23
2 تصويبنامه شماره 1232 راجع به اجازه صدور پروانه ورود كالا و ابزارآلات با معافيت از صدور 1317/01/27
2 اعلام انتخاب شدگان براي عضويت اطاق تجارت كرمانشاهان 1317/02/07
2 انتخاب تعدادي از افراد به عضويت اطاق تجارت اصفهان 1317/06/14
2 نه نفر اعضاي تجارت اهواز از ميان 27 نفر حائزين اكثريت در تجديد انتخابات 1317/07/23
2 تصويبنامه راجع به ابقا و جايگزيني كارمندان اطاق بازرگاني رشت 1317/12/15
2 انتخاب آقاي محمد رفيعي از بين بقيه منتخبين درجه اول اطاق بازرگاني رشت بجاي اقاي محمد باقر كريم 1317/12/29
2 انتخاب آقاي عزيزالله خضرائي به جاي آقاي احمد كافي به كارمندي اطاق بازرگاني مشهد 1318/04/11
2 انتخاب آقاي احمد رحيمي به جاي آقاي غلامرضا بابائي به كارمندي اطاق بازرگاني زاهدان 1318/04/18
2 انتخاب آقاي اعتماد ايگار به جاي آقاي محمدحسين طالبي به كارمندي اطاق بازرگاني 1318/04/25
2 انتخاب نه نفر كارمندان اطاق بازرگاني همدان از ميان 27 تن حائزين اكثريت به عضويت اطاق بازرگاني 1318/04/27
2 ابقاي عضويت آقايان حاج جواد كسائي، حاج زين العابدين امين و محمد هراتي در اطاق بازرگاني اصفهان و تعيين آقاي عبدالحسين دهدشتي به جاي آقاي امامي 1318/07/18
2 ابقاي عضويت آقايان علي كرامت و عباس عليزاده و محمدحسن كميلي در اتاق بازرگاني اهواز 1318/07/30
2 انتخاب آقاي سيد عبد الحسين روحي به جاي آقاي عبدالحسين مرشد به كارمندي اطاق بازرگاني 1318/08/28
2 انتخاب آقاي ابوالقاسم آسيغ به جاي آقاي محمد تراب نيا به كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1318/08/28
2 اجازه ابقاي عضويت 4 نفر از كارمندان اطاق بازرگاني يزد 1318/09/19
2 انتخاب آقايان علي عباس رمضان نيا و فرخ فرخ نيا و رجبعلي شيرزادي به سمت كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1318/09/28
2 اجازه ابقاي عضويت پنج نفر از كارمندان اطاق بازرگاني مشهد 1318/10/03
2 اجازه ابقاي كارمندي آقايان محمدجواد اردوبادي و علي ستايش و محمدمهدي ممتاز و محمدكريم مختار در اطاق بازرگاني شيراز 1318/11/06
2 اجازه ابقاي آقايان عباسعلي فرهودي و علي فخرصمدي و فتح الله قندي و محمدهادي حريري در سمت كارمندي اطاق بازرگاني كرمانشاه 1318/12/01
2 انتخاب آقاي ابراهيم عطارزاده به كارمندي اطاق بازرگاني زاهدان 1318/12/01
2 انتخاب آقاي عبدالله فتحي به كارمندي اطاق بازرگاني اهواز 1318/12/13
2 انتخاب آقاي محمدمهدي پورخليل به كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1318/12/13
2 انتخاب آقايان غلامرضا رفسنجاني و محمدحسين محترم و عباس افشار به كارمندي اطاق بازرگاني كرمان 1318/12/13
2 ابقاي عضويت چهار تن از اعضاي اتاق بازرگاني رشت و انتصاب آقاي محمد علي شعار به عضويت اتاق بازرگاني آنجا 1319/01/05
2 اجازه استخدام آقاي محمود رضايي به كارمندي اتاق بازرگاني همدان 1319/01/12
2 اجازه استخدام آقاي محبعلي صديقيان به كارمندي اتاق بازرگاني كرمانشاه 1319/01/26
2 ابقاي آقايان علي فراهانچي و ابراهيم نوذري و انتخاب آقاي محمد نوري به كارمندي اطاق بازرگاني اراك 1319/02/18
2 انتخاب آقايان محمد حسن پارسا و فضل الله صادقي به عضويت اطاق بازرگاني تبريز 1319/02/22
2 اجازه ابقاي عضويت آقايان عباس حاج دائي و عبدالحسين صاحب و مهدي سامني و محبعلي صديقيان در اطاق بازرگاني كرمانشاهان 1319/03/13
2 اجازه ابقاي عضويت آقايان علي لاري و محمد رزاق زاده و غلامحسين كفاشي و حسن آذربايجاني در اطاق بازرگاني زاهدان 1319/03/13
2 اجازه ابقاي عضويت آقايان نصراله برازجاني و محمدعلي بركت در اطاق بازرگاني بوشهر و انتصاب آقاي عباس محمديان به عضويت اطاق بازرگاني آنجا 1319/03/27
2 انتخاب آقايان منصور گوهري و احمد ابريشمي به عضويت اتاق بازرگاني رشت 1319/04/31
2 انتخاب آقاي ابراهيم نعمت زاده به كارمندي اطاق بازرگاني رشت 1319/05/07
2 ابقاي عضويت آقايان ابوالقاسم اعتماد و مهدي مقدس و حسن عسگريان بنكدار در اطاق بازرگاني همدان 1319/05/23
2 ابقاي عضويت آقايان محمدتقي گرجي و غلامحسين كفاش زاده و مهدي اردكاني و ابراهيم عطارزاده در اطاق بازرگاني زاهدان 1319/06/06
2 انتخاب آقاي محمدباقر عظيمي تبريزي به عضويت اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1319/07/01
2 اجازه ابقاي آقايان محمد كازروني و حسن سلطاني و ابوالقاسم تبريزي و محمد شيخ زاده به عضويت اطاق بازرگاني اصفهان 1319/07/01
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني اهواز 1319/08/13
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني يزد 1319/09/02
2 تصويب نامه در خصوص انتخاب اعضاي اطاق بازرگاني مشهد 1319/09/18
2 تصويبنامه راجع به ابقاي آقايان پورخليل، آميغ و نظري به كارمندي اطاق بازرگاني 1319/10/16
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني كرمان 1319/10/25
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني مشهد 1319/11/02
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني شيراز 1319/11/21
2 تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1319/11/28
6 آئين‌نامه صدور و ورود كالا و معامله ارز 1320/01/27
2 ابقاي آقايان شمس الدين شمس و محمدرحيم دواني به كارمندي اطاق بازرگاني 1320/02/06
2 تصويب نامه راجع به انتخاب چهل تن از كاركنان اطاق بازرگاني تبريز 1320/03/03
2 ابقاي آقاي غلامعلي كريمي و انخاب آقاي غلامرضا مشيري بجاي آقاي كاظم حاجيان به كارمندي اطاق بازرگاني 1320/03/24
2 ابقاي آقايان عبدالحسين روحي، محمد سلمانزاده، محمد رزاق زاده، حسن آذربايجاني بكارمندي اطاق بازرگاني 1320/04/11
2 انتخاب دوازده تن كارمندان اطاق بازرگاني كرمانشاهان از ميان 36 تن انتخاب شدگان دوره چهارم 1320/04/18
2 ابقاي آقايان خليل دشتي، رضا هفته، ابوالقاسم توكل بكارمندي اطاق بازرگاني 1320/04/25
2 انتخاب دوازده تن كارمندان اطاق بازرگاني از ميان سي وشش تن دوره جديد 1320/07/26
2 انتخاب آقاي عبدالرحيم طاهري بكارمندي اطاق بازرگاني 1320/08/07
2 انتخاب آقاي محمدعلي عارف كارمند درجه اول دوره سوم اطاق بازرگاني بوشهر بجاي ابوالقاسم توكل 1320/09/01
2 انتخاب آقاي عظيم عظيمي و ابقاي آقايان حسن كاشانيان- تقي وهاب زاده- عبدالرزاق قاضي زاده و محمدعلي نصرتيان بكارمندي ثلث دوم اطاق بازرگاني تهران 1320/10/06
2 انتخاب نه نفر كارمندان اطاق بازرگاني اهواز از ميان منتخبين درجه اول 1320/10/27
2 انتخاب آقايان علي اكبر بافته و فضل الله صادقي و حسين شالچيلار و عبدالله مسكوچي بكارمندي اطاق بازرگاني 1320/11/15
2 انتخاب دوازده نفر كارمندان اصلي دوره چهارم اطاق بازرگاني يزد 1320/12/18
2 انتخاب 15 تن كارمندان اطاق بازرگاني مشهد 1320/12/20
2 ابقاي آقايان غلام ايرواني و محمد اصفهاني و محمود رضائي كارمندان ثلث دوم دوره چهارم اطاق بازرگاني همدان به سمت خود 1320/12/20
2 انتخاب نه تن كارمندان اطاق بازرگاني بندر پهلوي 1320/12/27
2 انتخاب تعدادي از كارمندان اصلي دوره چهارم اطاق بازرگاني يزد 1316/01/08
2 ابقاء سه نفر از كارمندان دوره چهارم اطاق بازرگاني همدان به سمت خود 1321/02/21
2 انتصاب آقاي حاج سيد علي مسعودي به كارمندي اطاق بازرگاني كرمانشاهان 1321/02/23
2 انتصاب شش تن از كارمندان اطاق بازرگاني بندر عباس 1321/03/11
2 تصويبنامه راجع به تأسيس اتاقهاي بازرگاني افتخاري 1322/02/03
2 تصويب وظايف دفتر اطاقهاي بازرگاني 1323/03/27
2 تصويبنامه هيئت وزيران راجع به ورود شكر 1325/02/09
2 اجازه ورود پنجاه تن چاي هندي به آقاي عبداله كلكتي 1325/03/09
3 تصويبنامه هيئت وزيران راجع به خريدن اتومبيل از طرف دولت 1326/02/09
2 تصويبنامه هيئت‌وزيران راجع به شركت بازرگانان ايران در نمايشگاه ميلان و صادرنمودن كالاي مجاز 1327/02/13
2 اصلاح مقررات ارزي بازرگاني مربوط به صادرات كشور 1327/10/08
2 اتخاذ تصميماتي به منظور تعيين كالاهاي مجاز و صادرات و واردات كالا 1329/06/18
2 اتخاذ تصميماتي به منظور افتتاح كنفرانس اقتصادي اسلامي در تهران 1329/06/27
3 اجازه تشكيل شوراي اقتصاد در مركز هر استان 1329/08/17
2 تصويبنامه راجع به وصول صدي پنج وسائط نقليه موتوري نو و كهنه كه اطاق بازرگاني براي آنها نرخ تعيين نميكند 1325/12/28
2 تشكيل يك انجمن ايراني اقتصادي اسلامي در وزارت اقتصاد ملي 1330/04/18
2 تصويبنامه راجع به تشكيل شورايعالي اقتصاد 1332/06/14
3 تصويبنامه راجع به سرمايه‌هاييكه به ايران وارد مي‌شود 1332/09/25
2 تصويبنامه راجع به اعزام هياتي از طرف وزارت اقتصاد ملي در سومين كنفرانس اقتصادي اسلامي در كراچي 1332/10/09
2 تصويبنامه اي جهت تاسيس نمايشگاه دائمي محصولات و مصنوعات داخلي 1333/12/18
2 وظايف دفتـــر اطاقهاي بــــــــازرگاني 1333/12/18
4 تصويب نمودن مراتبي براي تثبيت امور چاي در كشور و حمايت از باغداران و تشويق تهيه كنندگان چاي داخله 1333/12/25
2 تشكيل كميسيوني متشكل از وزيران مختلف جهت بررسي اوضاع كارخانجات كشور 1334/02/25
2 تشكيل كميسيوني جهت رسيدگي به اوضاع كارخانجات كبريت سازي كشور 1334/05/19
4 طرح آئين نامه اجرائي قانون تشويق صادرات و توليد 1334/05/21
2 تصويبنامه مربوط به فروش اجناس ممنوعه توسط وزارت گمركات 1336/05/09
2 تصويبنامه راجع به آئين نامه شوراي اقتصاد استان 1336/07/22
2 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي 1337/01/30
2 اصلاح تصويبنامه شماره 2198 مورخ مورخ 1336/2/22 راجع به بهبود چاي داخلي 1337/10/14
2 اساسنامه شوراي دريائي 1338/05/30
2 تعيين تكليف در خصوص واردات چاي توسط آقاي ابوالقاسم جورابچي 1338/12/25
2 صدور گذرنامه خدمت جهت جناب آقاي علي وكيلي رئيس اطاق بازرگاني تهران 1340/03/13
2 تعيين اعضاء هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي 1340/08/27
2 تشكيل شوراي صنفي صادركنندگان 1340/11/25
2 اجازه اعزام هيئتي به رياست آقاي دكتر علينقي مهركار رئيس اداره روابط بازرگاني خارجي و عضويت آقاي علي صديق نماينده اطاق بازرگاني تهران به كويت 1341/06/07
2 اجازه اعزام آقايان دكتر احمد علي شيباني و دكتر سهراب فيروزيان و دكتر علينقي مهركار و علي صديق به كويت 1341/06/26
2 اجازه اعزام هيئتي متشكل از آقايان دكتر غلامحسين جهانشاهي ، دكتر ضياءالدين هيئت ، دكتر عبدالرضا عدل طباطبائي و علي اصغر ميرزاد به بلژيك جهت ابجاد روايط بازرگاني بين كشورهاي بازار و دولت شاهنشاهي ايران 1341/06/31
2 تشكيل كنگره تثبيت مقررات اقتصادي كشور 1341/07/07
2 اساسنامه اطاق صنايع و معادن 1341/09/24
2 اعزام هيئتي به بلژيك براي انجام مرحله دوم مذاكرات با مسئولين بازار مشترك اروپا 1342/02/02
2 پرداخت هزينه سفر آقاي خسروشاهي رييس اطاق بازرگاني تهران براي شركت در جشن سيصدمين سال تأسيس اتاق بازرگاني هامبورگ 1344/02/19
2 شركت نماينده اطاق صنايع و معادن در هيات نظارت موضوع ماده 6 تصويبنامه شماره 37890 مورخ 29 /12 /40 1342/06/04
2 تشكيل شوراي مركزي سازمان خيريه كمكهاي بهداشتي و درماني كشور 1342/09/25
2 انتخاب افرادي به عنوان هيأت حمايت از صنايع 1343/05/12
2 آئين‌نامه تشكيل كميسيون دائمي حج 1343/08/23
2 آئين نامه اجرائي ماده 13 قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن مورخ43/9/26 مربوط به انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به جلسات و تصميمات هيئت نمايندگان اطاق صنايع و معادن ايران 1344/07/17
2 تشكيل هيئت عالي نظارت بر صنايع قند 1344/11/25
2 تشكيل فدراسيون اطاقهاي بازرگاني ايران 1345/03/04
2 عضويت نماينده شركت سهامي كارخانجات ايران در كميته هيئت عالي نظارت بر صنايع قند 1345/04/25
2 اصلاح تبصره اصلاحي تصويبنامه شماره 4570 مورخ 24 / 7 / 1344 1345/12/13
2 تشكيل شورايي در وزارت اقتصاد جهت رسيدگي واعلام نظرنسبت به درخواست هاي رسيده براي تاسيس شركت بيمه درايران 1346/04/12
2 ‌تشكيل كميسيوني به منظور نظارت و پيگيري بر جريان پيشرفت همكاريهاي فني اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با‌كشورهاي چين و ژاپن 1364/04/19
2 تصويب متن پيش نويس قرارداد به منظور تامين 76 درصد ازهزينه هاي خريد كاميون كمپرسي و پيكاپ و تعميرگاه سيار و وسائل اوليه مورد لزوم جهت حفظ و نگاهداري و تعمير راههاي كشور از موسسه موتوكو چكسلواكي 1346/04/24
2 تصويب ميزان حق عضويت اطاق هاي بازرگاني كشور 1346/05/11
2 تشكيل شورايي براي رسيدگي و اعلام نظر نسبت به درخواست هاي رسيده براي تاسيس شركت بيمه در ايران 1346/05/22
2 آئين نامه ترتيب تقسيم ماليات اضافي موضوع ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 / 12 / 45 1346/10/27
2 تشكيل شوراي عالي هم آهنگي توليد دانه هاي روغني 1346/11/14
2 آئين نامه وصول ماليات فروش الكل هاي صنعتي و تركيبات الكلي 1346/12/30
3 اساسنامه انجمن توان بخشي 1347/02/28
3 اساسنامه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران 1347/05/05
2 تشكيل هيئتي برياست جناب آقاي عبدالمجيد مجيدي وزير كار و امور اجتماعي 1348/02/21
2 تصويب متن موافقت نامه پيوست بمنظور تامين هزينه هاي ارزي پنج پست اصلي و توزيع و لوازم فرعي مورد نياز سازمان آب و برق خوزستان با شركت براون باوري آلمان و اجازه امضاء به جناب آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 1348/05/25
2 اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران (به جاي اساسنامه موضوع تصويبنامه شماره 40696- 22 /7 / 46 ) 1348/11/04
2 واگذاري مبلغ بيست هزار ريال جهت كمك به اطاق بازرگاني ايران و فرانسه از محل اعتبار سال جاري دولت 1352/09/13
2 انعقاد موافقت نامه مالي بين راه آهن دولتي ايران وابسته به وزرات راه و شركت ترانس ايمپكس بلغارستان 1352/12/04
2 اجازه عزيمت هيئتي به برزيل براي مشاركت وسرمايه گذاري در طرحهاي مربوط به توليد دانه هاي روغني 1353/11/26
2 اصلاحات در مورد توسعه صنعت روغن نباتي در كشور 1354/02/13
2 شركت هيئت ايراني در شصتمين اجلاس كنفرانس بين المللي كار كه در ژنو 1354/03/10
3 اساسنامه سازمان مالي گسترش واحد‌هاي توليدي 1354/05/11
2 اجازه اداره كارخانه ريسندگي و بافندگي زاينده رود به وسيله هيئت حمايت از صنايع موضوع ماده 1 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور 1356/12/08
2 تصويب آئين نامه قانون تشكيل سازمان صنايع كوچك ايران 1357/02/29
4 تصويبنامه درباره مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 1358/01/29
2 آئين‌نامه مربوط به صدو‌ر كارت بازرگاني 1358/09/24
2 مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1359 1358/12/28
2 اصلاح تصويبنامه شماره 51890-58/05/13 در مورد ترخيص منسوجاتي كه به گمرك وارد مي شود 1358/12/28
2 اختصاص مبلغ پنجاه هزار دلار به وزارت امور خارجه براي كمك به اطاق بازرگاني و صنايع و معادن و مبادلات تجارتي اسلامي 1359/01/30
3 ‌مقررات عمومي صادرات و واردات سال 60 1359/12/27
2 تصويبنامه مورخ 11/ 8/ 1360 هيئت وزيران راجع به ‌تعيين اعضاي هيأت حمايت از صنايع 1360/08/11
5 ‌آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 1364/06/17
2 آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 1365/9/18 مجلس شوراي اسلامي و‌ مبالغ قابل دريافت به مأخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين 1367/03/25
4 جدول استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/2/3 1368/03/20
2 موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري بوسني و هرزگوين 1375/05/24
3 انتقال وظايف ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگزده و ستادهاي بازسازي و امور بازگشت مناطق جنگزده بترتيب به حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري و استانداريها 1376/02/07
2 اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به وزارت بازرگاني 1376/04/22
2 اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه كار و امور اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت 1376/07/27
6 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي 1376/12/20
2 اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1378/11/24
11 ‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1379/03/29
2 آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي 1379/11/09
2 تصويب نامه راجع به تعيين نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در هيأت حمايت از صنايع 1379/12/10
4 آيين نامه اجرايي ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1380/04/24
2 اجازه ترخيص يك دستگاه ترجمه همزمان و تجهيزات آن توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 1380/12/22
3 آيين نامه شماره 4502/ت 26369هـ مورخ 8 /2 /1381 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1381/02/01
2 اجازه ترخيص 470دستگاه ميكروفون و گوشي مربوط به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معافيت از پرداخت سود بازرگاني 1381/03/19
3 اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان 1381/07/17
2 اصلاح بند «ب»ماده (12) آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1382/10/28
2 اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن به وزارت بازرگاني 1382/02/21
2 آيين نامه شماره 17091/ت30673هـ مورخ 10 /4 /1383 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1383/02/20
2 اصلاح مواد ( 30 ) و ( 31 ) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1383/03/17
2 اجازه فروش ساختمان مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني واقع در خيابان استاد مطهري به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي دستگاه مذكور 1383/09/22
2 اصلاح ماده 30 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1383/11/18
2 اجازه ارجاع اختلافات بين شركت آلومينيم المهدي و شركت ماشين سازي اصفهان به مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران 1383/12/12
3 اتخاذ تصميماتي به منظورهدايت عالي روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق در زمينه هاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و مشاركت دربازسازي عراق 1384/03/18
2 اضافه شدن رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و روساي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در استانها به ماده ( 30 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1384/05/05
2 الحاق عبارتي به بند1تصويب نامه موضوع اتخاذتصميماتي به منظورهدايت عالي روابط جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عراق درزمينه هاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ومشاركت دربازسازي عراق 1384/10/11
3 اتخاذ تصميماتي در خصوص توسعه صادرات غير نفتي 1385/04/14
3 اتخاذ تصميماتي در خصوص چگونگي پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي 1385/04/14
3 تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عراق 1385/08/10
2 الحاق اتاقهاي تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تركيب ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق 1386/01/26
2 تعيين كارگروه جهت تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات 1386/03/21
3 اصلاح ماده (30 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 1386/10/30
3 موظف نمودن وزارت بازرگاني به تجهيز، ايجاد و احداث نمايشگاه بين المللي، پايانه صادراتي و ساخت سيلو در استان فارس 1388/02/10
3 موظف نمودن بانك مركزي به انتشار اوراق مشاركت براي شهرداري، اختصاص تسهيلات سرمايه گذاري، تأمين نقدينگي و منابع بانكي خوشه هاي صنعتي و طرح هاي خوداشتغالي در استان خراسان رضوي 1388/08/08
3 تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق 1388/11/04
2 اتخاذ تصميماتي در خصوص استفاده از تسهيلات ارزي توسط صادركنندگان و طرح هجينگ (اسعار به ريال ) 1389/02/01
2 تعيين آقاي ابراهيم جميلي به عنوان نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در هيأت حمايت از صنايع 1389/03/02
3 تشكيل كار گروهي به منظور برنامه ريزي، هماهنگي و تسريع در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني 1389/03/16
2 اتخاذ تصميماتي در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران 1389/06/15
3 تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه صادرات كشور 1389/11/24
2 تفويض اختيار هيئت وزيران در خصوص سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي به كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانو ن نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 1390/02/04
2 آيين نامه كارگروه توسعه صادرات استان 1390/08/14
2 اتخاذ تصميماتي بمنظور تسهيل در امر صادرات كشور 1391/03/03
2 تعيين نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و كارشناس منتخب وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حمايت از صنايع موضوع بندهاي ( 1 )، ( 2 )، ( 4 ) و ( 5 ) ماده ( 1 ) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور 1392/09/17
3 اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1394/03/17
2 مجوز انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 1394/10/30
2 اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي و دولت جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1395/03/09
3 تشكيل كميته ملي سازمان بين المللي كار در وزارت كار و امور اجتماعي 1349/02/05
2 آئيننامه اجرائي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1358/05/20
2 آئين نامه راجع به نحوه برگزاري اجلاسهاي مشترك با كشورهاي خارجي 1370/04/12
4 انتقال وظايف بازرگاني ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه به وزارت بازرگاني 1370/07/14
2 اصلاح تصويبنامه انتقال وظايف ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه در مسائل بازرگاني به وزارت بازرگاني 1370/08/12
2 تعيين وزير تعاون يا نماينده وي به عنوان يكي از اعضاي بعضي از شوراها و مجامع 1371/05/04
107 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1373/01/14
2 اجازه صدور رواديد براي اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش در ايران 1376/05/08
2 اتخاذ تصميماتي در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و تشكيل كميسيوني جهت تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي و تعيين تركيب جديد اعضاي كميته هاي توسعه صادرات غير نفتي استان 1377/12/08
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/12/22
7 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12
3 آيين نامه تأسيس صندوق‌هاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها 1380/02/02
6 آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه 1380/02/02
2 اضافه شدن نمايندگان وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي به تركيب اعضاي كميته تنظيم روابط بازرگاني خارجي 1380/10/16
2 تعيين برنامه جامع توسعه صادرات كشور 1383/01/09
5 اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1383/04/21
2 اتخاذ تصميماتي در خصوص ارتقاء كيفيت كالاها و خدمات صادراتي 1383/05/04
2 آيين نامه نحوه اعمال محدوديت هاي اقتصادي در روابط خارجي 1383/11/11
2 بررسي و اجراي طرحهاي بازرگاني، واردات و صادرات، مالياتي و گمركي در استان بوشهر 1386/11/11
4 آيين نامه اجرايي ماده ( 32 ) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب 1382 - 1386/06/11
3 آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي 1386/12/26
2 آيين نامه ساماندهي خوشه ها و شبكه هاي صادرات گراي كسب و كار 1387/02/02
6 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي 1388/09/11
2 آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها 1389/01/31
4 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08
2 تعيين برنامه هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور 1389/10/19
2 سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور 1389/12/10
2 آيين نامه اجرايي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي 1390/04/08
2 اتخاذ تصميماتي در خصوص فعال سازي كريدور ايران - عراق- سوريه - اردن و لبنان 1390/04/21
2 تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (3ـ3) به تصويب ‌نامه شماره 124646 /ت40227ك مورخ 6 / 6 / 1389 1390/05/08
2 اصلاح بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1391/01/26
3 اصلاح آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه 1391/05/14
8 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 1391/08/21
2 آيين نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي 1391/09/29
17 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1391/12/06
2 مجوز امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 1392/02/22
2 همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با استانداري آذربايجان غربي و ساير دستگاههاي مربوط براي اجراي تصميمات متخذه در مركز استان آذربايجان غربي 1392/02/28
6 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص تعيين اعضاي كارگروههاي تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانه ها و وظايف تفصيلي آنها 1392/11/19
4 تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي 1393/04/08
2 آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 1393/05/26
2 اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي 1393/09/19
3 آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي 1393/11/01
2 آيين نامه اجرايي ماده (53) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/03/06
14 آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/04/31
3 آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/06/08
2 تعيين آقاي حسين پيرموذن به عنوان نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در هيات حمايت از صنايع موضوع بند (4) ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور 1394/06/22
3 تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي 1394/06/29
2 برنامه توسعه توليد محصولات دانش بنيان 1394/08/10
2 آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1394/08/10
2 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن رئيس اتاق اصناف ايران به تركيب اعضاي كميسيون ملي نشان (برند) تجاري 1394/11/21
2 تصويبنامه در خصوص تشكيل شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال 1395/02/19
6 آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1395/04/06
2 آيين نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي 1395/05/03
4 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1395/05/13
2 تصويب نامه در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع كسب و كار 1396/02/24
2 تصويب نامه در خصوص اقدامات ضد قيمت شكني (دامپينگ) به منظور مقابله با اثرات منفي واردات كالاهايي كه به كمتر از ارزش عادي آنها قيمت گذاري شده اند 1396/02/24
3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 1396/08/17
2 اصلاح بند (خ) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 1396/12/09
3 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13
2 اصلاح تصويب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) 1397/08/06
2 اصلاح آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي 1397/09/25
2 تصويب نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته 1398/02/29
2 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1398/03/05
2 اصلاح آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي 1398/11/13
2 آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1399/07/09
2 آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي 1399/07/16
2 آيين نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1399/07/20
2 آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1399/08/21
2 تصويب نامه در خصوص تسهيل در سرمايه گذاري براي توليد انواع نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي وارداتي در داخل كشور 1399/09/16
4 آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 1399/11/15
2 آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1400/02/01
2 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22
4 اساسنامه هيئت نظارت بر حمل و نقل زميني كشور 1345/07/23
5 اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران 1346/07/22
3 آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي 1354/05/11
2 لايحه قانوني راجع‌به الحاق يك تبصره به ماده آئين‌نامه اجرائي تبصره يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 1359/03/17
3 تشكيل كميته دائمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي درمحل مركز توليد صادرات ايران 1374/03/10
3 تشكيل كميته دايمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي در محل مركز توسعه صادرات ايران 1374/03/10
3 آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1375/11/03
4 آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه 1377/07/08
3 آيين‌ نامه اجرايي بند ( ز ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1379/10/04
6 آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1379/11/12
6 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كار گروههاي تخصصي 1382/03/28
3 تعيين نرخ تعرفه خدمات كنسولي سال 1383 1383/02/20
4 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي 1384/04/08
3 تصويب نامه در مورد پيش بيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي 1386/05/07
5 آيين‌ نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1386/08/27
7 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي 1387/05/31
3 تصويبنامه در خصوص تشكيل كميسيون تخصصي نشان تجاري 1389/01/30
4 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1390/06/02
9 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1390/07/20
3 اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي موضوع جداول پيوست آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1390/12/17
4 تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 1394/02/13
5 تصويب نامه در خصوص انجام كليه معاملات دستگاه هاي اجرايي اعم از خريد، مناقصه و مزايده در «سامانه تداركات الكترونيكي دولت» 1396/02/10
2 تمديد عضويت اعضايي از اطاق تجارت اصفهان 1312/09/01
2 تصويب ‏نامه راجع به اساسنامه شوراي عالي اقتصادي 1324/01/08
2 بودجه تفصيلي سال 1337 مربوط به درآمد تشويق صادرات و توليد 1337/04/16
2 تصويب بودجه سال 1338 اطاق بازرگاني تهران 1338/04/02
2 تصويب بودجه سال 1339 اطاق بازرگاني تهران 1339/02/17
5 آيين نامه معاملات متقابل موضوع بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1369/01/20
2 اصلاح آئين نامه معاملات متقابل ، موضوع بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1372/04/30
4 آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1376/01/17
4 ‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1380/02/02
2 ارسال پيوست فهرست عوارض موضوع ماده (3) آيين نامه اجرايي بند ”الف“ ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1382/02/15
2 تصويب نامه راجع به نظام برنامه ريزي برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1382/05/05
3 پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و سال 1383، تعيين اهداف كمي صادرات كالا و خدمات و الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 1383/03/04
4 اسناد ملي توسعه استانهاي كشوردر برنامه چهارم توسعه 1384/04/05
2 اتخاذ تصميماتي درخصوص توسعه صادرات و پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 1385 1385/07/22
4 آيين نامه اجرايي ماده ( 118 ) ، بند ( الف ) ماده ( 151 ) و بند ( ص ) ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/06/02
2 تعيين بسته اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/07/23
2 تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1391/07/23
2 آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1392/01/18
4 آئين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/01/10
3 آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/03/11
2 تصويبنامه راجع به تاسيس اطاق تجارت در بوشهر 1310/07/21
3 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1382/01/06
2 تصويبنامه راجع به تشويق صادرات 1336/04/05
3 آيين نامه كار گروه توسعه صادرات استان 1389/02/01
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 1395/02/05
3 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌ اي و مهارتي 1397/11/24
2 اجازه خريد تجهيزات برج و رادار تقرب پرواز و قطعات يدكي جهت فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق ترك تشريفات مناقصه 1372/02/22
3 لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره بماده 5 آئين نامه اجرايي تبصره يك قانون تشكيل اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 1359/03/17