}

تصويب نامه در خصوص مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 1400/01/02

مصوب 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب