}

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران

مصوب 1394/04/02 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام 1394/07/21

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب