}

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 201319/ت60439هـ‌ مورخ 1401/11/01 با موضوع مجوز ورود و ترخيص 2000 دستگاه شاسي خودروي امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعيت هلال احمر

مصوب 1402/06/12 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 مجوز ورود و ترخيص 2000 دستگاه شاسي خودروي امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعيت هلال احمر 1401/10/25