}

آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1391/12/06 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
21 الحاق تبصره (2) به ماده (139) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1401/05/19 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 139>تبصره 2 تبصره 2 – هر مسافر مي تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ايراني و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه مسافر در سقف متراژ مذكور وجود نخواهد داشت. >> ساختار الحاقي
21 الحاق تبصره (2) به ماده (139) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1401/05/19 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 139>تبصره 1 تبصره ـ مسافرين خروجي مي توانند با مراجعه به گمرك با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يك هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به كشور مقصد با رعايت كامل مقررات به گمرك اظهار و اقدام نمايند. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش ششم>فصل اول>ماده 63 ماده 63 ـ گمرك ايران مي‌ تواند در موارد ضروري از صاحب كالا بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كالاي وارداتي و صلاحيت صادر كننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در كشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 131 ماده ۱۳۱ـ در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابل قبول است.گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87 ماده 87 - در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر، نسبت به ايفاي تعهد خود از طريق انجام صادرات محصولات به دست آمده يا مرجوع نمودن عين كالاي ورود موقت اقدام ننمايد، به شرط ارايه درخواست جهت تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت يا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، موضوع در كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، اتاق هاي بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه و ساير دستگاه‌ هاي مربوط بررسي و در صورت موافقت كارگروه يادشده جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و يا ترتيبات ديگر در صورت عدم امكان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني مطابق جدول موضوع تبصره (3) اين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>بند ب ب - در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌ هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2 تبصره 2 ـ گمرك ايران مي‌ تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذي ‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ‌ربط تشكيل دهد. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>بند 4 4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت ‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت ‌هاي مالياتي و گمركي تعيين مي ‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد. >> اصلاحي
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5 ماده 5 ـ گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترلهاي گمركي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت‌ ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي ‌ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند. >> اصلاحي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 6 تبصره 6 - محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي طرح (پروژه)‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، چنانچه براي استفاده در محدوده (سايت‌)هاي تحت نظر گمرك به گمرك ‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد، در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه است. ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي ‌باشد. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 5 تبصره 5 - در صورتي كه كالاهاي مندرج در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده، در زمان تبديل ورود موقت به قطعي ممنوع‌ الورود تلقي نگردند، بند (11) مندرج در جدول مذكور ملاك عمل خواهد بود. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 4 تبصره 4 - واردكنندگاني كه به هر ميزان از وزن كالاي وارداتي را پس از پردازش صادر كرده‌اند در صورت درخواست تبديل به قطعي براي باقي مانده كالا مشمول تخفيف به ميزان كالاي صادرشده از محل سود بازرگاني تصويب شده در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده خواهند بود، مشروط بر آن كه با اعمال تخفيف ميزان حقوق ورودي متعلقه كمتر از ميزان تعيين شده در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 3
تبصره 3 - در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل پروانه ورود موقت به قطعي با رعايت اين آيين‌ نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير خواهد بود:

رديف

عنوان كالا

كد تعرفه

سود بازرگاني (تبديل ورود موقت به قطعي)

1

گندم

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1001

%75

2

شكر خام

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1701

%85

3

شكر سفيد

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1701

%85

4

شير خشك

4022900ـ4022190ـ4022130ـ4021030 ـ 4021010

%100

5

برنج

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1006

%100

6

جو

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه‌هاي 1003 و 1004

%65

7

رب‌گوجه‌فرنگي

20029010

%100

8

عسل

رديف ‌هاي تعرفه ذيل سر تعرفه‌ هاي 409

%120

9

انواع ميوه (تازه يا خشك‌كرده) زيتون (تازه محفوظ شده)

رديف‌ هاي تعرفه‌ ذيل سر تعرفه‌ هاي:
0801ـ0802ـ0804ـ0805ـ0806ـ0807ـ0808ـ0809 0810ـ0811ـ0812ـ0813
به استثناي رديف‌ هاي تعرفه:
08011200ـ08011100ـ08011900ـ08043000-08044000ـ080450

%150

10

ساير كالاهايي كه در زمان ورود موقت يا تبديل به قطعي نمودن پروانه، ممنوع ‌الورود باشند (به غير از مصاديق (1) الي (9) اين جدول)

%200

11

براي ساير كالاها (به غير از مصاديق (1) الي (10) اين جدول)، به ازاي هر سال از زمان ورود موقت، ده واحد به سود بازرگاني اضافه مي ‌گردد.
>> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 2 تبصره 2- در خصوص آن دسته از كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه تفاوت قيمت داخلي و خارجي وجود دارد و يا مشمول ممنوعيت يا محدوديت شده است در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل به واردات قطعي با رعايت اين آيين نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير و با رعايت بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ذيل آن خواهد بود:

رديف

- عنوان كالا

كد تعرفه

سود بازرگاني براي تبديل محموله‌هاي ورود موقت به واردات قطعي

1

گندم

1001 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

75 ٪

2

شكر خام

1701 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

85 ٪

3

شكر سفيد

1701 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

85 ٪

4

شير خشك

04021010-04021030-04022130-04022190- 04022900

100 ٪

5

برنج

1006 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

100 ٪

6

جو

1003 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن) 1004

65 ٪

7

رب گوجه فرنگي

20029010

100 ٪

8

عسل

0409 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

120 ٪

9

انواع ميوه‌ها(تازه يا خشك كرده) زيتون (تازه محفوظ شده)

0801-0802-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-
07099200-07112000-20057000
(كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

به استثناي كدهاي رديف:
08011100-08011200-08011900-08043000-08044000-08045000-

150 ٪
الف- وارد كنندگاني كه (70 ٪) وزن محموله وارداتي را صادر كرده‌ اند در صورت درخواست تبديل باقيمانده به ورود قطعي مشمول (70 ٪) سود بازرگاني مأخذ تعرفه‌ هاي فوق ‌الذكر مي ‌گردند.
ب- در صورت برقراري هر نوع مابه التفاوت يا عوارض توسط مراجع قانوني براي واردات قطعي اقلام فوق‌ الذكر، هنگام تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگاني تعيين شده مشمول پرداخت مابه‌ التفاوت يا عوارض مربوط نيز خواهد شد.
ج- وزارت جهاد كشاورزي تا پايان هر سال سود بازرگاني كالاهاي اقلام فوق‌ الذكر را جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي پيشنهاد و پس از طي مراحل تصويب قانوني مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
>> اصلاحي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 1 تبصره 1 ـ محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌ هاي (محدوده ‌هاي) تحت نظر گمرك به گمركهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي باشد. >> اصلاحي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87 ماده 87 ـ در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق ‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت كميسيون ياد شده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي بر اساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي باشد. >> اصلاحي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>تبصره تبصره - دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>بند پ پ - مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>بند ب ب - در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>بند الف الف- مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي ‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارايه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، تمديد مي ‌گردد. >> ساختار الحاقي
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82 ماده 82 ـ در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده يك سال مي باشد. اين مهلت در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرك ارايه گردد براي گروه كالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي حداكثر تا يك سال ديگر و براي ساير گروههاي كالايي حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و گمرك ايران و اتاق ‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود. >> ساختار جايگزين
14 تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1399/02/14 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 142>تبصره 3 تبصره 3 - گمرك مي ‌تواند براي آن دسته از سرمايه‌ گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي - مصوب 1380- را دريافت نموده‌ اند، پس از شروع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به كشور با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران، به ازاي هر (300) هزار دلار سرمايه ‌گذاري خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي سواري نو مورد نياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ تضامين لازم در اجراي بند (ح) ماده (1) قانون امور گمركي به مدت يك سال و قابل تمديد (با تأييد سازمان مذكور) تا پنج سال و با رعايت استانداردهاي مربوط، ورود موقت نمايد. >> ساختار الحاقي
12 الحاق تبصره به ماده (77) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/10/04 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 77>تبصره 1 تبصره – براي ورود موقت تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تجهيزات با فناوري بالا حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مدت مندرج در اين ماده دو سال خواهد بود. >> ساختار الحاقي
11 اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/01/11 بخش دهم>ماده 190>تبصره تبصره 2 ـ كارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده (191) و دارا بودن حداقل مدرك ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تأييد گمرك ايران كارت مخصوصي از گمرك ايران دريافت خواهند نمود. >> اصلاحي
11 اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/01/11 بخش دهم>ماده 190>تبصره 1 تبصره 1 - اشخاصي كه به نمايندگي يا وكالت از طرف صاحبان كالا در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي شركت مي‌ نمايند، بايد داراي پروانه وكالت دادگستري يا كارشناس رسمي يا كارگزار گمركي يا نماينده قضايي يا كارمند شخص حقوقي داراي شرايط موضوع تبصره (2) اين ماده باشند. >> منسوخه
11 اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/01/11 بخش دهم>ماده 190 ماده 190 ـ انجام تشريفات گمركي‌ به وكالت از طرف صاحبان كالا مستلزم داشتن پروانه كارگزاري گمركي است، ولي سازمانهاي دولتي و سفارتخانه ‌ها مي توانند كارمندان تمام ‌وقت خود را براي انجام امور گمركي كالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات به گمرك معرفي نمايند بدون اينكه نياز به ارايه پروانه كار‌گزاري گمركي داشته باشند. صاحبان كالا (اشخاص حقوقي) مي توانند كارمندان تمام وقت خود را كه داراي وكالت نامه رسمي مي‌ باشند جهت ترخيص كالاي خود به گمرك معرفي نمايند. >> اصلاحي
10 الحاق ماده (189) مكرر به آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1397/12/01 بخش نهم>ماده 189 مکرر ماده (189) مكرر - در اجراي ماده (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370 -، تجهيزات و ماشين آلات وارداتي تأسيسات گردشگري كه با اعلام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، جزء صنايع دستي و گردشگري محسوب و با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشين آلات خط صنعت گردشگري تلقي مي‌ شوند، با رعايت ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391 -، مطابق بند (غ) اصلاحي ماده (119) قانون امور گمركي موضوع بند (ح) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - مورد اقدام قرار مي گيرند. >> ساختار الحاقي مكرر
9 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1397/09/25 بخش دهم>ماده 191>تبصره 4 تبصره 4 ـ پروانه كارگزار گمركي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امور مالياتي كشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يك بار طبق دستورالعملي كه توسط گمرك ايران تهيه مي ‌شود، تمديد خواهد شد. >> اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1397/09/25 بخش دهم>ماده 190>تبصره 1 تبصره 1 ـ اشخاصي كه به نمايندگي يا وكالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي شركت مي‌ نمايند، الزامي به داشتن پروانه كار‌گزاري گمركي ندارند. >> اصلاحي
8 اصلاح بند (پ) ماده (75) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1396/12/09 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 75 ماده 75 ـ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود: الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ هاي خارجي موضوع ماده (73). ب ـ ظروف و تكيه ‌گاه ‌هاي داراي مصرف مكرر و نظاير آنها. پ ـ ورود موقت كالاهاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه ‌ها و يا نمايندگي ‌هاي سياسي كشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه. >> اصلاحي
7 اصلاح ماده (161) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1396/10/20 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث چهارم>ماده 161 ماده 161ـ داير نمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرك ايران امكان پذير است. به جز كالاهاي ممنوع اعم از ورودي و صدوري موضوع مواد (122) و (126) قانون، ساير كالاها قابل عرضه در فروشگاههاي آزاد ميباشد. >> اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/10/12 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>تبصره 1 تبصره ـ دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد. >> اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/10/12 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>تبصره 2 تبصره 2- در مورد كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص شش ماه بوده و حداكثر براي شش ماه ديگر به تشخيص كارگروه موضوع اين ماده قابل تمديد است. >> ساختار الحاقي
6 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/10/12 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 1 تبصره ـ محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌ هاي (محدوده ‌هاي) تحت نظر گمرك به گمركهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي باشد. >> اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/10/12 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 2 تبصره 2 - در صورت صدور حكم محكوميت از طريق مرجع رسيدگي‌ كننده، اخذ مجوز تبديل به قطعي و انجام ثبت سفارش يا تنظيم اظهارنامه ورود قطعي نياز نيست، مگر آنكه در رأي صادره به اين موضوع تصريح شده باشد. >> ساختار الحاقي
5 الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/04/02 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث اول>ماده 121>تبصره 3 تبصره 3- واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادر كننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود. >> ساختار الحاقي
13 اصلاح بند (ث) ماده (127) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/08/04 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 127 ماده127ـ در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود: الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ ها. ب ـ تكيه‌ گاه ‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظاير آنها. پ ـ كالاي سازمان ‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط. ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ نمايند. ث ـ ماشين ‌آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي پس از ارايه تاييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط. >> اصلاحي
3 الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/04/11 بخش اول>فصل دوم>مبحث اول>ماده 3>تبصره 2 تبصره – مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه دهد. >> ساختار الحاقي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/04/04 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 203 ماده203ـ گمرك ايران در صورت لزوم مي‌ تواند اطلاعات مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌ باشند. >> اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/04/04 بخش سيزدهم>ماده 220>تبصره 1 تبصره1 ـ وجه سپرده ‌هايي كه براي ترخيص كالا اخذ مي ‌شود پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است كه به موجب آن سپرده به درآمد منظور گرديده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد. >> اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/04/04 بخش سيزدهم>ماده 220 ماده220 ـ گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح كند. در صورتي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي تصفيه سپرده مراجعه نكند، گمرك موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نمايد. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ‌ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود. >> اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/04/04 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 205 ماده ۲۰۵ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام كتبي گمرك به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص كالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي مورد بررسي خواهد شد. >> منسوخه

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/04/04
3 الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/04/11
5 الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/04/02
6 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1395/10/12
7 اصلاح ماده (161) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1396/10/20
8 اصلاح بند (پ) ماده (75) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1396/12/09
9 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1397/09/25
10 الحاق ماده (189) مكرر به آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1397/12/01
11 اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/01/11
12 الحاق تبصره به ماده (77) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1398/10/04
13 اصلاح بند (ث) ماده (127) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1393/08/04
14 تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1399/02/14
15 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1391/12/06
16 تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1400/02/22
17 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03
18 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي] 1400/01/15
19 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)[تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)] 1399/12/27
20 تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] 1400/03/09
21 الحاق تبصره (2) به ماده (139) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1401/05/19

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
15 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 1391/12/06