}

خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارت مصوب به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مصوب 1402/06/12 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب