}

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص دستورالعمل سازماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت هاي تابع و وابسته به آنها و شركت هاي تحت مديريت دولت

مصوب 1402/06/07


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب