}

آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌

مصوب 1348/07/22 كميسيون مجلس سنا


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
3 اصلاح ماده 7 آئين‌ نامه حق مرغوبيت 1356/02/03 ماده 7 ماده 7 - پس از قطعيت ارزيابي و تعيين ميزان حق مرغوبيت شهرداري مكلف است از طريق انتشار آگهي در جرايد كثيرالانتشار محل و نامه پستي ‌بمالكين يا قائم مقام قانوني آنان اعلام كند كه ظرف سه ماه براي پرداخت حق مرغوبيت قطعي شده و يا قرار تقسيط آن كه از سه سال تجاوز نخواهد ‌كرد بشهرداري مراجعه نمايند. ‌ >> اصلاحي
2 ‌الحاق دو تبصره بماده 6 آئين ‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري 1354/01/23 ماده 6>تبصره 2 ‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اراضي و املاكي كه پس از ايجاد گذر احداثي و يا اصلاحي مستقيماً اجازه راه ورود بگذر فوق را نداشته ‌باشند از پرداخت هفتاد و پنج درصد (75%) از حق مرغوبيت مندرج در جدول ضرايب حق مرغوبيت اين آئين‌ نامه معاف ميباشند. >> ساختار الحاقي
2 ‌الحاق دو تبصره بماده 6 آئين ‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري 1354/01/23 ماده 6>تبصره 3 تبصره 3 - اراضي و املاك متعلق به سفارتخانه‌ ها و كنسولگري‌ هاي خارجي در ايران بشرط عمل متقابل نسبت باراضي و املاك متعلق به‌ سفارتخانه‌ ها و كنسولگري‌ هاي ايران در ممالك مربوط از پرداخت حق مرغوبيت معاف مي‌ باشند. >> ساختار الحاقي
2 ‌الحاق دو تبصره بماده 6 آئين ‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري 1354/01/23 ماده 6>تبصره 1 تبصره - هرگاه ملك بيش از يك گذر قبلي داشته باشد فقط عرض گذر وسيعتر ملاك محاسبه كسر مرغوبيت قرار ميگيرد. ‌ >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب