}

آيين نامه شماره 2368/ت 22623ك مورخ 27 /2 /1379 راجع به عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1378/09/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ