}

تصويبنامه راجع به تغيير متن تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ