}

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مصوب 1379/01/21 مجلس شوراي اسلامي