}

قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت

مصوب 1372/02/19 مجلس شوراي اسلامي