}

قانون خدمت وظيفه عمومي

مصوب 1363/07/29 مجلس شوراي اسلامي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
‌آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64.7.29 مجلس شوراي اسلامي 1364/05/13
‌اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1379/03/18
‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدي آن 1365/04/25
آيين نامه اجرايي ماده (58) مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي 1395/11/27
آيين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي 1375/02/23
اصلاح فصل سوم آيين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي 1382/07/06
اصلاح ماده 4 آئين نامه اجرايي بند الف تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره مربوطه 1367/05/09
اصلاحيه آئين نامه اجرايي معاينه و معافيت پزشكي مشمولان وظيفه 1376/12/25
الحاق عبارتي به انتهاي تبصره 4 ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1381/01/18
الحاق تبصره اي به عنوان تبصره 2به ماده 103آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1378/10/05
بازنگري دستورالعمل ساماندهي امور مشمولين مامور به دستگاه هاي دولتي و غيرنظامي 1400/07/11
بازنگري دستورالعمل ساماندهي امور مشمولين مامور به دستگاه هاي دولتي و غيرنظامي 1400/07/11
بخشنامه با موضوع الزام دستگاههاي اجرايي به انجام اقدامات لازم در خصوص حسن اجراي دستورالعمل ساماندهي امور مشمولين مأمور به دستگاههاي غيرنظامي 1395/04/23
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1379/11/02
تصويبنامه راجع به مسافرت وزير صنايع به كشور هندوستان 1374/06/19
دستور العمل سنجش و ارزيابي سلامت رواني كاركنان وظيفه در مراكز آموزشي ن.م 1396/10/24
دستورالعمل ساماندهي امور مشمولين امريه مامور به دستگاه هاي اجرايي غيرنظامي كشور 1400/08/13
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (44) قانون وظيفه عمومي 1379/03/01
قانون اصلاح تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 1373/08/08
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي 1366/08/03
قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده هاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1366 1377/06/29
قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي 1390/08/22
قانون الحاق دو تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي 1376/03/18
قانون الحاق يك تبصره به ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي 1379/03/01
لغو تصويبنامه هاي شماره /54562 ت 23353 ه مورخ 1379/11/30 و /11988ت 21045ه مورخ 1379/3/28 موضوع اصلاحيه هاي آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1384/04/29

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ