}

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ف) و جزء 4 بند (ل) و تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

مصوب 1402/06/12


قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

مقررات، آراء و نظرات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ