}

مصوبه بيمه مركزي درخصوص آيين نامه اجرايي شماره 103 قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( كارت سبز) مبني بر تغيير ساختار فعلي دفتر ايراني كارت سبز و نحوه اداره آن

مصوب 1402/06/07 شوراي عالي بيمه


قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

مقررات، آراء و نظرات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ