}

بخشنامه خزانه داري كل درخصوص اجراي شيوه نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 15492/ت59748 ه مورخ 4 ارديبهشت 1401

مصوب 1401/12/16 خزانه داري كل كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ