}

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت تصويب نامه هيات وزيران با موضوع اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اردبيل

مصوب 1401/12/13


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ