}

تعيين علي زارعي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12