}

بخشنامه گمرك درخصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از 12% به 70% ارزش پايه صادراتي

مصوب 1401/10/27 گمرك ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ