}

اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12