}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات اجرايي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1401/10/17 سازمان امور مالياتي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ