}

اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12