}

آيين نامه اجرايي بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/09/21 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1399/12/26