}

موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ