}

اصلاحي تصويب نامه شماره 59676 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 12 /11 /1401 و اصلاحات بعدي‌ آن، موضوع تصويب نامه هاي شماره 62407 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 25/ 11 /1401، شماره 02/4929/م/ت 61075 هـ مورخ 4 /2 /1402 و شماره 12578/م/ت 61306 هـ‌ مورخ 7 /3 /1402 از طبقه بندي «خيلي محرمانه» خارج و بند (6) تصويب نامه مذكور

مصوب 1402/06/08 هيات وزيران


قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

مقررات، آراء و نظرات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ