}

آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌

مصوب 1348/07/22 كميسيون مجلس سنا


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
اصلاح ماده 7 آئين‌ نامه حق مرغوبيت 1356/02/03

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون نوسازي و عمران شهري 1347/09/07