}

‌تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه

مصوب 1380/03/16 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15